E-poe loomine ja haldamine (WordPress + Woocommerce)

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg OÜ (Koolituskeskus Idee Turg)

ÕPPEKAVA NIMETUS: E-poe loomine ja haldamine (WordPress + Woocommerce)

ÕPPEKAVARÜHM: Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Kutsestandard noorem tarkvaraarendaja, tase 4

EESMÄRK: Koolituse tulemusel oskab õppija luua ja hallata lihtsamat e-poodi Woocommerce baasil.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • omandab teadmised ja oskused lihtsama e-poe loomiseks Woocommerce baasil;
 • omandab teadmised e-poe tellimuste haldamiseks;
 • valmib lihtsam e-pood.

SIHTGRUPP: Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, tegusad ja aktiivsed inimesed, kel on huvi õppida looma e-poodi.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: Õppijal on omandanud iseseisvalt WordPressi baasteadmised ja -oskused, mis on kajastatud koolituse „Kodulehekülje loomine ja haldamine WordPressis“ õppekavas või on läbinud (või läbimas) edukalt koolituse „Kodulehekülje loomine ja haldamine WordPressis“. Eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel.

ÕPPE KOGUMAHT: 28 akadeemilist tundi, millest 16 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 12 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

ÕPPEKESKKOND: Õppeklass, kus on olemas data-projektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI, interatiivsed lauad, ergonoolised toolid. Seminariruum, kus viiakse läbi rühmatöid, artuelusid jme. Vajadusel tagame õppijale koolitusklassis kasutamiseks sülearvuti ning soovi korral on võimalik kasutada printimise- ja skanneerimise teenust (A5, A4, A3) ning lamineerimist (A3, A4, A5, A6). Õppijate käsutuses on puhkenurk, kus saab kasutada tasuta Jura kohvimasinat ning Saku Läte veeautomaati.

ÕPPEVAHENDID: Koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal (soovi korral digitaalsel kujul). Soovi korral tagatakse õppijale koolitusklassis kasutamiseks sülearvuti (soovist teada andmine vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse algust).

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub ajavahemikul 10:00-17:00, üks kuni kaks korda nädalas tööpäeviti.

ÕPPESISU:

 • e-poe pistikplugin Woocommerce
 • pistikprogrammid
 • e-poe üles seadmine
 • üldandmed (store details), valdkond (industry), toodete tüübid (product types), ettevõtte info (business details)
 • Woocoommerce seaded (üldine, tooted, laohaldus, tarne, maksed, kontod ja privaatsus, e-kirjad jne)
 • toodete sisestus (sh lihtne toode, varieeruv toode, rühmitatud toode, virtuaalne ja allalaetav toode, väine või partneri toode jne)
 • e-poe infolehed
 • müügitingimused
 • privaatsuspoliitika
 • tarne ja maksmisviisid
 • maksud
 • tellimuste haldamine
 • sooduskoodide haldamine
 • arveldussüstem ja arvete haldus
 • e-poe kujundamisviisid

ÕPPEMEETODID:

 • Auditoorne õpe 16 ak t: kaasav loeng, diskussioon, rühmatöö (ajurünnak, arutelu, mosaiikrühm)
 • Iseseisev töö 12 ak t: e-poe loomine vastavalt juhendmaterjalidele, eneseanalüüs

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

 • Kohustuslik õppematerjal: Koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.
 • Soovituslik õppematerjal:
  • Barth, A. (2011). HTTP State Management Mechanism.
  • Eesti E-kaubandus Liit. (2021). Alustavale e-kauplejale. Kasutatud aadressil https://e-kaubanduseliit.ee/alustavale-e-kauplejale/
  • Maksekeskus. (2021). Privaatsuspoliika näidis. Kasutatud aadressil  https://maksekeskus.ee/privaatsuspoliitika-naidis/

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Hinamismeetod: e-poe esitlus

Hindamiskriteeriumid: e-pood on vastavuses koolitusel käsitletud teemadega

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:

 • TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded ja õpiväljundid on saavutatud.
 • TÕEND, kui õpiväljundeid ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON: Rainer Lanemann on vabakutseline arendaja ja disainer, lõpetanud IT-vanemspetsialisti eriala, spetsialiseerudes programmeerimisele. Ühtlasi peab ta nii õpetaja kui ka IT-spetsialisi ametit.

Õppekava kinnitatud: 07.04.2021

Viimati muudetud: 07.04.2021