Hispaania keele kursus algajatele (0 -> A1.1)

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Hispaania keele kursus algajatele (0 -> A1.1)

ÕPPEKAVARÜHM: Keeleõpe

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Euroopa keeleõppe raamdokument

EESMÄRK: Kursuse eesmärk on anda õppijatele sissejuhatus hispaania keelde, kellel puuduvad varasemad teadmised. Sellel kursusel õpivad õppijad ennast väljendama ja vestlema igapäevastel teemadel ja lihtsamates situatsioonides (enda tutvustamine, viisakusväljendid, igapäevased vestlused jms). Kursus annab ülevaate ka hispaania keele häälduspõhimõtetest. Kursuse põhifookus on suulise suhtlusoskuse arendamisel, kuid õpitakse kirjutama ka tihti kasutatavaid lauseid, fraase ja sõnu.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • väljendab ennast  igapäevastel teemadel (nt enda tutvustamine, päevast ja rutiinidest rääkimine, oma arvamuse väljendamine, pere, reisimine, söök, tänaval orienteerumine, asukoht) hispaania keeles, sh kasutab kõnes viiskausväljendeid;
 • saab aru hispaania keelsest kõnest tuttavatel teemadel tingimusel, et vestluskaaslane räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis ennast kordama ning vestlust juhtima;
 • väljendab ja põhjendab pealiskaudselt oma arvamust ja eelistusi;
 • räägib enda ja teiste inimeste igapäevastest tegevustest olevikus (pöörab reeglipäraseid ja tuttavaid ebareeglipäraseid tegusõnu olevikus).

SIHTGRUPP: kõik hispaania keele huvilised

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED:  eelteadmised hispaania keelest ei ole vajalikud; eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel

ÕPPE KOGUMAHT: 55 akadeemilist tundi, millest 40 akadeemilist tundi on kontaktõpe ja 15 akadeemilist tundi iseseisev töö

ÕPPEKESKKOND: keeleõppeks sobilik õppeklass (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI jne)

ÕPPEVAHENDID: õpik koos CD-ga, koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal.

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub kord nädalas neljapäeviti, kell 17:00-18:30.

ÕPPESISU:

 • viisakusväljendid (tervitused, hüvastijätud, tänamine);
 • enda tutvustamine (elukutse, vanus, elukoht, päritolu);
 • välimus (pikkus, juuksevärv, silmavärv, kehaosad, riided, värvid);
 • päevast ja rutiinidest rääkimine;
 • oma arvamuse väljendamine ja põhjendamine (mulle meeldib / ei meeldi, ma eelistan, sest / et);
 • pere (pereliikmed, inimestevahelised suhted);
 • reisimine (maad, keeled, restoranis söögi ja joogi tellimine, isikuandmete kirjutamine ankeeti täites, tänaval orienteerumine, asukoha küsimine).

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 40 ak/h: seminar, diskussioon, rühmatööd, mängud

Iseseisev töö 15 ak/h: kodused ülesanded, hindelisteks töödeks ja testideks valmistumine, sõnavara õppimine

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: Õpik Aula Internacional 1 + CD; lisamaterjalid paberkandjal

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Kursuse käigus hinnatakse õppijate edasi jõudmist sõnade töödega ja kirjalike testidega. Kursuse lõpus toimub suuline vestlus, kus hinnatakse eelmainitud õpiväljundite saavutamist.

 • Vestluse osakaal lõpptulemusest on 60%
 • Kirjalikud testid osakaal 30% (kokku 3 testi, iga osakaal 10%)
 • Sõnade tööd ja tunnikontrollidkeskmine tulemus moodustab 10% lõpptulemusest

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:

TUNNISTUS, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja sooritanud õppe lõpetamise tingimustes kajastatud välja toodud kriteeriumid (koondtulemus vähemalt 51%).

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON: Kerlin Sepp (võõrkeeleõpetaja magistriõppe magistrant, hispaania ja ladina keel)

Õppekava kinnitatud: 08.12.2020

Viimati muudetud: 08.12.2020