Inglise keele kursus A2 -> B1.1 tasemele (kesktase)

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Inglise keele kursus A2 -> B1.1 tasemele (kesktase)

ÕPPEKAVARÜHM: Keeleõpe

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Euroopa keeleõppe raamdokument

EESMÄRK: Kursuse eesmärgiks on kujundada võõrkeelepädevus B1 tasemel. Kursusel omandatakse teadmisi grammatikast, omandatakse kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ning kõnelemisoskus, arendatakse põhisõnavara ja hääldust. Tutvustatakse suhtlemisel olulisi sihtkeele kultuurinorme ja üldkeele oskussõnavara. Toetatakse õppija elukestva keeleõppe protsessi, kus on olulisel kohal järjepidevus. Koolituse tulemusel saavutab õppija inglise keeles keeleoskustaseme B1.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • Saab aru vahetus suhtlussituatsioonis kuuldust, kui vestlus on tuttaval igapäevaeluga seotud teemal. Mõistab tele- ja raadiosaadete ning filmide sisu, kui teema on tuttav ja pakub huvi ning pilt toetab heliteksti.
 • Saab aru loomuliku tempoga kõnest, kui hääldus on selge ja tuttav.
 • Mõistab jutustavat laadi teksti põhiideed ning suudab jälgida sündmuste arengut.
 • Oskab lihtsate seostatud lausetega rääkida oma kogemustest ja kavatsustest. Suudab lühidalt põhjendada oma seisukohti. On võimeline ühinema vestlusega ja avaldama arvamust, kui kõneaine on tuttav. Kasutab õpitud väljendeid ja lausemalle õigesti, spontaanses kõnes esineb vigu.
 • Oskab lihtsate seostatud lausetega rääkida oma kogemustest ja kavatsustest. Suudab lühidalt põhjendada oma seisukohti. On võimeline ühinema vestlusega ja avaldama arvamust, kui kõneaine on tuttav. Kasutab õpitud väljendeid ja lausemalle õigesti, spontaanses kõnes esineb vigu.

SIHTGRUPP: Õppijad, kelle inglise keele oskus on tasemel A2 ning soovivad jätkukursusega omandada keelt B1.1. tasemel.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: inglise keele oskus tasemel A2

ÕPPE KOGUMAHT: 90 akadeemilist tundi (60 akadeemilist tundi auditoorne töö; 30 akadeemilist tundi iseseisev töö)

ÕPPEKESKKOND: kaasaegne õppruum, kus on aktiivõppemeetodite läbiviimiseks vajalikud mugavalt ümberpaigutatavad õppelauad ning toolid. Õpperuumis on sobiv valdgustus, tahvlid, audio- ja videotehnika, tasuta WIFI ühendus. Vajadusel tagatakse õppijatele kohapeal kasutamiseks sülearvutid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kohvipausid on korraldatud koolituskeskuse poolt ning kuuluvad koolituse maksumuse sisse.

ÕPPEVAHENDID: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal (sh tagatse vajalikud õpikud/töövihikud koolituskeskuse poolt).

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö (iseseisev töö tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal). Üldjuhul on tegemist õppega, kus õppetöö toimub kaks korda nädalas kolm akadeemilist tundi korraga.

ÕPPESISU:

 • Unit 7 (Simply the best) – Nõustu minuga! Kodu. Sugupuu. Elulugu. Kuulsuse elulugu. Täisminevik ja lihtminevik; ever/never; for/since; sõnatuletus; sõnarõhk.
 • Unit 8 (Living dangerously) – Rõivad ja materjalid. Pere. Poisid ja tüdrukud. Arsti juures. Anname nõu. Have to/don`t have to/should/must. Ametlik kiri; mitteametlik e-kiri.
 • Unit 9 (What a story!) –  Tunded. Minu lemmikkirjanik. Viimane raamat, mida lugesin. Loo jutustamine. Lood lapsepõlvest. Enneminevik; minevikusündmustest rääkimine. Sidesõna. Filmiarvustus.
 • Unit 10 (All-time greats) – Telefonivestlus. Internet. Kaasaegne maailm. Facebook – poolt ja vastu. Leiutised. Passiiv. Sõnad, mis kuuluvad kokku: nimisõna + nimisõna, verb + nimisõna, määrsõna + omadussõna.
 • Unit 11 (People with passion) – Sünd. Abielu. Surm. Head ja halvad uudised. Vanad sõbrad ja taaskohtumine. Kuulsad pered. Kestev täisminevik. Ajavormide kordamine. Ankeedi täitmine.
 • Unit 12 (You never know) – Maailmaimed. Meie tulevik. Elu ristteel. Tänan! Ma nüüd lähen! Tingimuslause I ja II tüüp. Might. Eessõna koos nimisõnaga, omadussõnaga ja verbiga.

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 60 ak/h: kaasav loeng, seminar, diskussioon, rollimängud, simulatsioonid, rühmatööd, paaristööd. Põhirõhk on asetatud suulise väljendusoskuse arendamisele. Selleks, et koolitus vastaks õppijate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.
Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjal läbi piisavate korduste, olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.

Iseseisev töö 30 ak/h: Antakse tunnis õpitu kinnistamiseks harjutuste vormis. Harjutused on suunatud kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ja sisaldavad ka mahukamaid koduseid ülesandeid (nt töö teksti või sõnavaraga). Sõnavara harjutamiseks antakse veebipõhiseid keeleõppeprogrammide ning harjutusvara ülesandeid. Iga teema käsitlus lõppeb teatud kirjaliku kokkuvõttega (näiteks lühikirjand, tegevuse kirjeldus, mis kirjutatakse kodus).

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

 • Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus paberkandjal. Lisaks õpikud/töövihikud (kuuluvad koolitusmaksumuse sisse): 1) Headway Pre-Intermediate (L&J. Soars, 2020); 2) English Grammar in Use (R. Murphy, 2013). Veebikeskkond www.breakingnewsenglish.com
 • Soovituslik õppematerjal: Interaktiivne keeleõppelehekülg: https://www.englisch-hilfen.de/en/

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED: Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 70 punkti 100-st punktist. Edukalt lõputesti sooritanud saavad koolituskeskuse tunnistuse ning võimaluse jätkata õpinguid järgmisel keele tasemekursusel (B1.2).

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:

 • TUNNISTUS, kui õpiväljundid on saavutatud ning lõpetamise tingimused täidetud.
 • TÕEND, kui õpiväljundeid ei saavutatud ning lõpetamise tingimused ei ole täidetud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON: Kati Kottisse on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli, õpetanud vene, inglise ja eesti keelt erinevates keeltekoolides, 11 aastat Tartu Kutsehariduskeskuses ja 4 aastat Kaitseväe Akadeemias.

Hariduskäik:

 • 1994 – Tallinna Pedagoogikaülikool; filoloogia teaduskond: inglise keel ja kirjandus; inglise keele ja kirjanduse õpetaja
 • 1993 – Tallinna Pedagoogikaülikool; filoloogia teaduskond: vene keel ja kirjandus; vene  keele  ja  kirjanduse õpetaja, lisaeriala: eesti keel ja kirjandus.
 • 2011 Oxford, „Advanced CLIL“ (lõimitud aine- ja keeleõpe) – täienduskoolitus

Kati Kottisse on alati leidlik ja loova suhtumisega, kõikide keelegruppide lemmik, õpetab ainult tõeliselt vajalikke asju kütkestaval moel ja eesmärgistatult, eristab olulist ebaolulisest, oskab oma teadmisi väga hästi edasi anda, on väärikas, tasakaalukas, konkreetne, omab suurt pilti (toob näiteid), pädev, hea suhtleja, naudib oma tööd, kohati pentsik, tekitab huvi, tuleb tundi ettevalmistatuna, sõbralik,  ta on isiksus, tekitab usaldust, loob hea õpikeskkonna. Erinevate erialade erialakeelt on Kati õpetanud tänaseks 16 aastat ja ta teab täpselt hea erialakeele nõkse ja apse. „Inglise keel on põnev ja lihtne! Võõrkeele oskus on rikkus, mis ei kaota kunagi ajas oma väärtust ning avab elus palju põnevaid uksi“, ütleb ta.

Õppekava kinnitatud: 10.01.2021

Viimati muudetud: 10.01.2021