Ave Saarist

Ave Saarist on Idee Turg koolitusjuht ja koolitaja. Ave Saarist on lõpetanud aastal 1989 Tartu Pedagoogilise Kooli, kus sai algklasside õpetaja kvalifikatsiooni. Lisaks läbinud sisekoolitaja õppe edasijõudnutele (Tallinna Ülikool), projektipõhised juhtimis- ja koordineerimisalased koolitused (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), dokumendihalduse standardite koolituse (Tallinna Tehnikaülikool), keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamise koolitused (Integre OÜ), meeskonnatöö erinevad koolitused (Kangur Koolitus OÜ, Belbin Eesti) ning palju muid erinevaid enesearengu- ja täiendkoolitusi.

Omab pikaajalist töökogemust riigiettevõtetes (Keskkonnaministeerium ja selle haldusala), kus on töötanud muuhulgas ka pearaamatupidajana, süvitsi tegelenud kliendihalduse koordineerimise ja juhtimisega, kliendi rahulolu- ja soovitusindeksi süvaanalüüsiga, e-teenuste ülesehitamise ja juhtimisega, osalenud erinevate rahvusvaheliste projektide töös, on tegev olnud seaduseelnõude töörühmades, keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamises ja riigiettevõtte dokumendihaldussüsteemide uuendamises ja uute kasutuselevõtus. Viinud läbi selles haldusalas erinevaid sisekoolitusi, olnud mentor alustavatele töötajatele.

Omab ka startup’i kogemust olles töötanud idufirmas, mis tegeles õigusabiteenuste osutamisega ja erinevate õigusabirobotite ehitamisega, muuhulgas juhtinud ja koordineerinud ettevõtte klienditoe tegevusi. Kuna Ave on osalenud nii riigiettevõtte kui ka eraettevõtluses idufirma töös, oskab näha laiemat pilti ja on saanud laialdased kogemused mõlema valdkonna poolt. Idee Turg koolituskeskuses töötades on Ave juhendanud ja tagasisidestanud ka hulgaliselt äriplaane. Ave täiendab aktiivselt enda teadmisi ja oskusi läbi regulaarse erialakirjanduse lugemise, mis on seotud ettevõtluse, juhtimise, coachingu ja  andragoogikaga. Tutvu koolitaja CV-ga siin.

Võta ühendust