Äriplaani, turundusplaani ning kodulehekülje koostamise koolitus

Kolm ühes – äriplaan, turundusplaan, koduleht. Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet. Koolituse lõppedeks on õppija koostanud äriplaani, mis on sobilik esitamaks toetuse taotlemiseks. Koolituse jooksul saab iga õppija individuaalselt tagasisidet koolitajalt oma äriplaani kohta.  Koolituse läbinu on võimeline juhtima organisatsiooni ja toodete/teenuste turundust ning omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks lihtsamat kodulehekülge WordPressis.

Koolitus on suunatud: alustavad ja tegutsevad mikro- ja väikeettevõtjad, ettevõtlus-huvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi turunduse, ettevõtluse, raamatupidamise ja kodulehekülje vastu.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Turunduse olemus, strateegia, taktika, planeerimine
 • Brändi juhtimine
 • Visuaalne turundus
 • Printreklaam, veebibännerid
 • Kujundustööriistad
 • Eneseväljendusoskus (pitching)
 • Digiturundus
 • Toote/teenuse väärtuspakkumine
 • Interneti turvalisus ja veebilehe ülesehitus
 • Veebiserverid (pakkujad, hinnad)
 • Domeenid
 • Miks veebilehte vaja on? Erinevad veebilehe tüübid, näited erinevate eesmärkidega veebilehtedest ja funktsioonidest.
 • WordPress ise – võimalused, kuidas toimib?
 • WordPressi installeerimine
 • WordPressi selgitamine, menüüd, sektisoonid, pluginad, jt
 • Kodulehe sisuloome teooria ja praktika
 • Kontaktvormid
 • SEO tutvustamine
 • Ettevõtlikkus ja ettevõtjate roll majanduses, ettevõtluse olemus ja eesmärk
 • • Ettevõtja isiksuse omadused ning kujunemise eeldused
  • Kuidas tekivad head äriideed?
  • Mis on põhilised äriidee allikad (sh frantsiis)?
  • Kuidas jõuda äriideest äriplaanini?
  • Millest koosneb hea äriplaan?
  • Kuidas koostada äriplaani?
  • Millele pöörata tähelepanu äriplaani koostamisel?
  • Ettevõtte juriidilised vormid ning nende erinevused
  • Äriseadustik 
  • Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud (sh registreerimine, litsentsid ja tegevusload)
  • Ettevõtte tegevusala, EMTAK koodi valimine
  • Kuidas valida ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukohta?
  • Mis on äriplaani põhilised probleemid ning sagedased vead – kuidas neid ennetada?
  • Mis on ettevõtte visioon, missioon ja eesmärgid ning kuidas neid sõnastada?
  • Ärikeskkond – mis ettevõtte tegevust mõjutab, kuid mida meie ise otseselt mõjutada ei saa?
  • Kuidas kaardistada ettevõtte tugevused, nõrkused, võimalused ja riskid (SWOT-analüüs)?
  • Kuidas kirjeldada toodet või teenust lähtudes sihtrühma vajadustest?
  • Kuidas määratleda sihtturg, sh kuidas leida ning kaardistada kliendid?
  • Kuidas koostada konkurentide analüüsi?
  • Kuidas oma äri turundada?
  • Teeninduse ning kliendisuhtluse olemus ja mõiste
  • Tooted ja teenused – nende kättesaadavus
  • Kliendirühmad ehk segmendid
  • Kuidas saavutada kliendirahulolu?
  • Kuidas kliendist teha koostööpartnerit?
  • Müügi suurendamine läbi koostöövõrgustiku
  • Mis on põhilised riskitegurid? Kuidas neid hinnata ning maandada?
  • Töölepingu seadus
  • Võlaõigusseadus
  • Erinevad lepingute tüübid (nt tööleping, käsundusleping, töövõtuleping – nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused)
  • Töötasu, tööaeg, puhkeaeg ja puhkus
  • Kas ja millal on mõistlik palgata töötajad?
  • Tööjõukulude arvestamine
  • Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes
  • Kuidas määrata hinnapoliitika (sh omahinna ja müügihinna arvutamine)?
  • Ettevõtlusega seotud maksud (käibemaks, palgaga seotud maksud, omanikutulu maksustamine)
  • Raamatupidamise sise-eeskiri
  • Kuidas koostada finantsprognoose (bilanss, kasumiaruanne, rahavood)?
  • Kuidas leida investeeringuid ja rahastamise võimalusi (sh EAS, Töötukassa, PRIA jne toetused)?
  • Millised on olulised infokanalid ja tugistruktuurid (alustavale) ettevõtjale? 
  • Kuidas koostada ettevõtte käivitamise tegevuskava?
  • Näpunäiteid äriplaani esitlemiseks ning kaitsmiseks
  • Äriplaanide esitlemine ning kaitsmine

Koolituse lõpuks õppija:

 • Koostab äriplaani.
 • Kaardistab äriidee.
 • Loob kodulehekülje WordPressis.
 • Omab ülevaadet turunduse olemusest ja turunduse planeerimisest.
 • Teab, mis on eduka brändi võtmetegurid ja oskab brändi kujundada.
 • Omab ülevaadet visuaalsest turundusest (printreklaam, veebibännerid) ja erinevatest kujundustööriistadest (nii tasuta kui tasulised).
 • Oskab ennast ja enda ideed edukalt esitleda (pitching/liftikõne).
 • Omab ülevaadet turundustegevuste planeerimise protsessist (turundusstrateegia ja -taktika).
 • Omab ülevaadet digiturundusest (trendid, kanalid, võimalused, reklaamid).
 • Mõistab ja oskab koostada oma toote/teenuse väärtuspakkumist vastavalt sihtrühmale (toote ja teenuse disain).

Koolituse kuupäevad: kuupäevad täpsustamisel

Koolituse kellaaeg: 10.00 – 17.00

Kestus: 200 akadeemilist tundi, millest 112 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 88 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Asukoht:  Tartu, Turu 34B (Idee Turg koolitusklass, 3.korrus)

Koolitajad: Rainer Lanemann, Andres Vaher, Madli Vaher, Liina Laanemets

Õppetasu: 2160 € (1800 € + KM) (sisaldab koolitust, õppematerjale, tunnistust/tõendit, kohvipause)

Koolitus toimub kolmes moodulis. Tutvu õppekavaga: turundus, koduleht, ettevõtlus (äriplaan).

Koolitusasutus Idee Turg on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreeru koolitusele:

Nt arve saaja ja tasuja (eraisik, ettevõte, Eesti Töötukassa vms).