Individuaalne inglise ärikeel A2->B1

Tegemist on individuaalse kursusega. Õppekava on võimalik kohendada lähtuvalt õppija tasemest ning vajadustest. Koolituse kuupäevad ning kellaajad lepitakse kokku õppija ja koolitajaga.

Koolituse eesmärgiks on pakkuda keelealast täiendusõpet, arendamaks spetsiifilist ärialast inglise keelt suhtlemisel võõrkeelse kliendiga, saada julgust ja enesekindlust võõrkeelses suhtluses.
Koolituse tulemusel õppija saavutab inglise keeles keeleoskustaseme B1.

Koolitus on suunatud: täiskasvanud, kes soovivad täiustada tööalast inglise keelt.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

• Ettevõtte ja toodete kirjeldamine ja esitlemine
• Tööintervjuu (CV, kaaskirja koostamine)
• Motivatsioon ja ärieetika
• Koosolekutel osalemine
• Läbirääkimised ja kokkulepete sõlmimine
• Vestlus teemal rahvusvaheline ärikeskkond (nt uued tehnoloogiad, majandusharud jms)
• Ärireisid ja väliskülaliste võõrustamine
• Ürituste korraldamine, osalemine messil
• Tööalane kirjavahetus, ametikirjad
• Raamatupidamine, müük ja turundus
• Telefonivestlus
• Koosoleku korraldamine
• Grammatika põhialused (ajavormid, eessõnad, küsimuste moodustamine)

Koolituse lõpuks õppija:

  • tunneb inglise keele grammatikat;
  • kasutab inglise keelt tööintervjuudel, tööalases kirjavahetuses;
  • kasutab inglise keelt koosolekutel, ärireisidel, külaliste vastuvõtul;
  • kasutab inglise keelt müügitöös;
  • esitleb oma ettevõtte profiili;
  • väljendab end ärialases situatsioonis inglise keeles.

Koolituse kuupäevad: koolitajaga kokkuleppel

Koolituse kellaaeg: koolitajaga kokkuleppel

Kestus: 65 akadeemilist tundi, millest 45 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 20 akadeemilist tundi on iseseisev töö.

Asukoht: Tartu, Turu 34B (3. korrus, Idee Turg koolitusklass)

Koolitaja: Kati Kottisse

Õpetaja Kati Kottisse on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli, õpetanud vene, inglise ja eesti keelt erinevates keeltekoolides, 11 aastat Tartu Kutsehariduskeskuses ja 4 aastat Kaitseväe Akadeemias.

Hariduskäik:

  • 1994 – Tallinna Pedagoogikaülikool; filoloogia teaduskond: inglise keel ja kirjandus; inglise keele ja kirjanduse õpetaja
  • 1993 – Tallinna Pedagoogikaülikool; filoloogia teaduskond: vene keel ja kirjandus; vene  keele  ja  kirjanduse õpetaja, lisaeriala: eesti keel ja kirjandus.
  • 2011 Oxford, „Advanced CLIL“ (lõimitud aine- ja keeleõpe) – täienduskoolitus

Kati on alati leidlik ja loova suhtumisega, kõikide keelegruppide lemmik, õpetab ainult tõeliselt vajalikke asju kütkestaval moel ja eesmärgistatult, eristab olulist ebaolulisest, oskab oma teadmisi väga hästi edasi anda, on väärikas, tasakaalukas, konkreetne, omab suurt pilti (toob näiteid), pädev, hea suhtleja, naudib oma tööd, kohati pentsik, tekitab huvi, tuleb tundi ettevalmistatuna, sõbralik,  ta on isiksus, tekitab usaldust, loob hea õpikeskkonna.

Õppetasu: 1800 € (1500 € + KM) (sisaldab koolitust, õppematerjale, tunnistust/tõendit, kohvipause)

Tutvu õppekavaga siin.

Koolitusasutus Idee Turg on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreeru koolitusele:

Nt arve saaja ja tasuja (eraisik, ettevõte, Eesti Töötukassa vms).