Inglise keele kursus A2 tasemele (algajad ja taasalustajad)

Kursuse eesmärgiks on kujundada võõrkeelepädevus A2 (läbimurre) tasemel. Õppeaine õpiväljundid ja
hindamiskriteeriumid lähtuvad Euroopa keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud
keeleoskustasemetest. Kursusel omandatakse teadmisi grammatikast, omandatakse
elementaarne kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ning kõnelemisoskus, arendatakse
põhisõnavara ja hääldust. Tutvustatakse suhtlemisel olulisi sihtkeele
kultuurinorme ja üldkeele oskussõnavara. Toetatakse elukestva keeleõppe
protsessi, milles olulisel kohal on järjepidevus.

Koolituse tulemusel õppija saavutab inglise keeles keeleoskustaseme A2.

Koolitus on suunatud: algajad ja taasalustavad inglise keele huvilised

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Perekond. Perekonna traditsioonid, pere igapäevaelu. Asesõnad.
 • Arvsõnad, põhi- ja järgarvud. Kellaajad.
 • Omadussõnade võrdlemine.
 • Kodukoht ja koduümbrus. Kust te pärit olete?
 • Elukeskkond. Elu maal ja linnas, plussid ja miinused.
 • Kohta näitavad eessõnad. Tegusõnade olevik.
 • Vaba aja tegevused.
 • Küsimuste esitamine.
 • Töö ja elukutsevalik. Ametliku kirja kirjutamine. Avaldus tööle kandideerimiseks.
 • Tegusõna minevik.
 • Modaalverbid. Kesksõnad. Aegade võrdlemine.
 • Aega näitavad eessõnad.
 • Määrsõnad.
 • Sündmuste, toimingute ja kavatsuste detailsem kirjeldamine.
 • Loendatavad ja loendamatud nimisõnad. Artikkel.
 • Söök ja jook. Restoran. Road.
 • Tee juhatamine.
 • Inimeste kirjeldamine.
 • Ilm. Aastaajad. Kuupäevad, kuud, tähtsündmused.          
 • Ettepanekute tegemine.
 • Reisimine. Puhkus. Täisminevik.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab tutvustada iseennast, oma tegevusala ja elukohta, kasutades lihtsaid päheõpitud fraase ja lauseid ning
  kõige lihtsamaid igapäevaseid viisakusväljendeid, koostada lihtsamaid tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.
 • oskab kirjutada sidumata fraaside ja lausetega lühikesi, lihtsaid teateid;
 • suudab jälgida väga aeglast ja selge hääldusega kõnet, vajades sisu tabamiseks rohkelt pause;
 • mõistab väga lühikesi, lihtsaid tekste fraashaaval, leides tuttavaid sõnu ja tuntumaid fraase ning
  lugedes vajadusel teksti mitu korda.

Koolituse kuupäevad ja kellaajad: E, T, K, N algusega 09:30, lõpp 12:45 (koolituspäeva pikkus 4 ak h) Kuupäevad: kuupäevad täpsustamisel

Kestus: 180 akadeemilist tundi, millest 120 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 60 akadeemilist tundi on
iseseisev töö.

Asukoht: Tartu, Turu 34B (3. korrus, Idee Turg koolitusklass)

Koolitaja: Kati Kottisse

Õpetaja Kati Kottisse on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli, õpetanud vene, inglise ja eesti keelt erinevates keeltekoolides, 11 aastat Tartu Kutsehariduskeskuses ja 3 aastat Kaitseväe Akadeemias.

Hariduskäik:

 • 1994 – Tallinna Pedagoogikaülikool; filoloogia teaduskond: inglise keel ja
  kirjandus; inglise keele ja kirjanduse õpetaja
 • 1993 – Tallinna Pedagoogikaülikool; filoloogia teaduskond: vene keel ja kirjandus;
  vene  keele  ja  kirjanduse õpetaja, lisaeriala: eesti keel ja
  kirjandus.
 • 2011
  Oxford, „Advanced CLIL“ (lõimitud aine- ja keeleõpe) – täienduskoolitus

Kati on alati leidlik ja loova suhtumisega, kõikide keelegruppide lemmik, õpetab ainult
tõeliselt vajalikke asju kütkestaval moel ja eesmärgistatult, eristab
olulist ebaolulisest, oskab oma teadmisi väga hästi edasi anda, on
väärikas, tasakaalukas, konkreetne, omab suurt pilti (toob näiteid), pädev, hea
suhtleja, naudib oma tööd, kohati pentsik, tekitab huvi, tuleb tundi
ettevalmistatuna, sõbralik,  ta on isiksus, tekitab usaldust, loob hea
õpikeskkonna.

Õppetasu: 1740 € (1450 € + KM) (sisaldab koolitust, õppematerjale, tunnistust/tõendit, kohvipause)

Tutvu õppekavaga siin.

Koolitusasutus Idee Turg on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreeru koolitusele:

Nt arve saaja ja tasuja (eraisik, ettevõte, Eesti Töötukassa vms).
740