Praktiline ettevõtluse alustamise koolitus turundus- ja äriplaani koostamisega

NB! Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse korraldusest 305 peame kontrollima täiendõppeasutustes kehtivat Covid tõendit alates esimesest õppijast. Seetõttu saab osaleda klassiruumis toimuvatel koolitustel ainult Covid tõendi või kiirtesti alusel (enda vaktsineerituse, COVID-19 läbipõdemise või negatiivse koroonatesti tulemuse tõendamine). Koolituskeskuses on võimalik teha kiirtest TASUTA! Kui koolitus algab varem ning Covid tõend hakkab kehtima alles koolituse jooksul ning ei soovi kiirtesti teha, on võimalik alustada koolitust veebikeskkonnas reaalajas ja hiljem liituda klassikoolitusega. Kui kehtivat Covid tõendit ei ole ja kiirtesti teha ei soovi ning soov osaleda koolitusel, on võimalik osaleda kõikidel koolitustel veebikeskkonnas reaalajas.

Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet. Koolituse lõppedeks on õppija koostanud äriplaani, mis on sobilik esitamaks toetuse taotlemiseks. Samuti on valminud turundusplaan. Koolituse jooksul saab iga õppija individuaalselt tagasisidet koolitajalt oma äriplaani ja turundusplaani kohta. 

Koolitus on suunatud: alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlus-huvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning  soov õppida koostama äriplaani ning turundusplaani.

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

• Ettevõtlikkus ja ettevõtjate roll majanduses, ettevõtluse olemus ja eesmärk
• Ettevõtja isiksuse omadused ning kujunemise eeldused
• Kuidas tekivad head äriideed?
• Mis on põhilised äriidee allikad (sh frantsiis)?
• Kuidas jõuda äriideest äriplaanini?
• Millest koosneb hea äriplaan?
• Kuidas koostada äriplaani?
• Millele pöörata tähelepanu äriplaani koostamisel?
• Ettevõtte juriidilised vormid ning nende erinevused
• Äriseadustik 
• Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud (sh registreerimine, litsentsid ja tegevusload)
• Ettevõtte tegevusala, EMTAK koodi valimine
• Kuidas valida ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukohta?
• Mis on äriplaani põhilised probleemid ning sagedased vead – kuidas neid ennetada?
• Mis on ettevõtte visioon, missioon ja eesmärgid ning kuidas neid sõnastada?
• Ärikeskkond – mis ettevõtte tegevust mõjutab, kuid mida meie ise otseselt mõjutada ei saa?
• Kuidas kaardistada ettevõtte tugevused, nõrkused, võimalused ja riskid (SWOT-analüüs)?
• Kuidas kirjeldada toodet või teenust lähtudes sihtrühma vajadustest?
• Kuidas määratleda sihtturg, sh kuidas leida ning kaardistada kliendid?
• Kuidas koostada konkurentide analüüsi?
• Kuidas oma äri turundada?
• Teeninduse ning kliendisuhtluse olemus ja mõiste
• Tooted ja teenused – nende kättesaadavus
• Kliendirühmad ehk segmendid
• Kuidas saavutada kliendirahulolu?
• Kuidas kliendist teha koostööpartnerit?
• Müügi suurendamine läbi koostöövõrgustiku
• Mis on põhilised riskitegurid? Kuidas neid hinnata ning maandada?
• Töölepingu seadus
• Võlaõigusseadus
• Erinevad lepingute tüübid (nt tööleping, käsundusleping, töövõtuleping – nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused)
• Töötasu, tööaeg, puhkeaeg ja puhkus
• Kas ja millal on mõistlik palgata töötajad?
• Tööjõukulude arvestamine
• Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes
• Raamatupidamise määratlus ja eesmärgid
• Raamatupidamise seadus
• Ettevõtte varad ja kapital
• Bilanss
• Kasumiaruanne
• Rahavoogude aruanne
• Ostu- ja müügiarved
• Kuidas määrata hinnapoliitika (sh omahinna ja müügihinna arvutamine)?
• Ettevõtlusega seotud maksud (käibemaks, palgaga seotud maksud, omanikutulu maksustamine)
• Raamatupidamise sise-eeskiri
• Kuidas koostada finantsprognoose (bilanss, kasumiaruanne, rahavood)?
• Kuidas leida investeeringuid ja rahastamise võimalusi (sh EAS, Töötukassa, PRIA jne toetused)?
• Millised on olulised infokanalid ja tugistruktuurid (alustavale) ettevõtjale? 
• Kuidas koostada ettevõtte käivitamise tegevuskava?
• Näpunäiteid äriplaani esitlemiseks ning kaitsmiseks
• Äriplaanide esitlemine ning kaitsmine
• Arutelu
• Tagasiside

 • Turunduse olemus, strateegia, taktika, planeerimine
 • Brändi juhtimine
 • Visuaalne turundus
 • Printreklaam, veebibännerid
 • Kujundustööriistad
 • Eneseväljendusoskus (pitching)
 • Digiturundus
 • Toote/teenuse väärtuspakkumine

Koolituse lõpuks õppija:

 • kaardistab oma äriidee;
 • koostab äriplaani;
 • omab ülevaadet turunduse olemusest ja turunduse planeerimisest;
 • teab, mis on eduka brändi võtmetegurid ja oskab brändi kujundada;
  omab ülevaadet visuaalsest turundusest (printreklaam, veebibännerid) ja erinevatest kujundustööriistadest (nii tasuta kui tasulised);
 • oskab ennast ja enda ideed edukalt esitleda (pitching/liftikõne);
 • omab ülevaadet turundustegevuste planeerimise protsessist (turundusstrateegia ja -taktika);
 • omab ülevaadet digiturundusest (trendid, kanalid, võimalused, reklaamid);’
 • mõistab ja oskab koostada oma toote/teenuse väärtuspakkumist vastavalt sihtrühmale (toote ja teenuse disain).

Koolituse kuupäevad: 15.09, 20.09, 21.09, 22.09, 23.09, 24.09, 28.09, 07.10, 14.10, 15.10, 20.10

Koolituse kellaaeg: 10:00 – 17:00

Kestus: 140 akadeemilist tundi, millest 88 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 52 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Asukoht: Tartu, Turu 34B (3. korrus, Idee Turg koolitusklass) või Google Meet keskkond. Õppija saab otsustada, kas soovib osaleda klassiruumis toimuval koolitusel (ainult Covid tõendi või kiirtesti alusel) või osaleb koolitusel veebikeskkonnas reaalajas Google Meet keskkonna vahendusel.

Koolitajad: Liina Laanemets, Andres Vaher, Ave Saarist

Õppetasu: 1720 € (1488 € + KM) (sisaldab koolitust, õppematerjale, kohvipause)

Tutvu õppekavaga siin.

Selleks, et koolitaja saaks koolitust paremini ette valmistada, ootame, et koolitusele registreerunud osaleja täidaks küsimustiku, mille leiad siit

Koolitusasutus Idee Turg on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreeru koolitusele:

Nt arve saaja ja tasuja (eraisik, ettevõte, Eesti Töötukassa vms).