Vene keele kursus A2 tasemele (algajad ja taasalustajad)

Õppeaine eesmärgiks on kujundada võõrkeelepädevus A2 (läbimurre) tasemel. Õppeaine õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lähtuvad Euroopa keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud keeleoskustasemetest. Kursusel omandatakse teadmisi grammatikast, omandatakse elementaarne kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ning kõnelemisoskus, arendatakse põhisõnavara ja hääldust. Tutvustatakse suhtlemisel olulisi sihtkeele kultuurinorme ja üldkeele oskussõnavara. Toetatakse elukestva keeleõppe protsessi, milles olulisel kohal on järjepidevus.

Koolituse tulemusel õppija saavutab vene keeles keeleoskustaseme A2.

Koolitus on suunatud: algajad ja taasalustavad vene keele huvilised

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

Kontaktandmed. Vene nimed.
Enda kontaktandmete täitmine ankeedis.
Asesõna.
Nimisõna. Nimisõna sugu.
Arvsõna. Põhiarvsõna. Järgarvsõna. Vanus.
Maad ja rahvad. Rahvus.
Pere ja sugulased. Perekonnaseis.
Omadussõna.
Nimisõna ja omadussõna.
Haridus.
Elukutse. Kellena te töötate? Tvoritelnõi kääne.
Kus te töötate? Predloźnõi kääne.
Käänete süsteem.
Kordamine. Seda peaksin ma oskama.
Tegusõna. Eesliidete võimalused ja tähendused.
Ametikõne. Predlozńõi kääne.
Kellaajad.
Nädalapäevad. Vinitelnõi kääne.
Mis ajast mis ajani? Roditelnõi kääne.
Määrsõna.
Kontoris.
Tee juhatamine hoones.
Tänaval. Tee juhatamine tänaval.
Võõras linnas.
Hotellis. Reisi korraldamine.
Toiduained: joogid, söögid, road.
Ostunimekiri. Roditelnõi kääne.
Kohvikus. Restoranis. Roogade tellimine.
Õpitu põhjal situatsioonidialoogide koostamine.
Sõidukis. Peatuses.
Kodus. Tulge külla. Predloźnõi kääne.
Korteris. Kas te annate korteri üürile? Pred. Ja Vin. käänded
Oled maakler: näita kliendile maja.
Korterite kuulutused. 
Koosta korteri üürimiseks kuulutus.
Külas. Tulge edasi! Lauas. Terviseks! Sidesõnad.
Vaba aeg. Mida sa harrastad? Sport. Puhkus.
Ilm. Aastaajad ja ilm.
Enesetunne. Kuidas te end tunnete?
Kokkuvõtted. Kas nüüd oskate või ei?

Koolituse lõpuks õppija:

  • oskab tutvustada iseennast, oma tegevusala ja elukohta, kasutades lihtsaid päheõpitud fraase ja lauseid ning kõige lihtsamaid igapäevaseid viisakusväljendeid, koostada lihtsamaid tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente;
  • oskab kirjutada sidumata fraaside ja lausetega lühikesi, lihtsaid teateid;
  • suudab jälgida väga aeglast ja selge hääldusega kõnet, vajades sisu tabamiseks rohkelt pause;
  • mõistab väga lühikesi, lihtsaid tekste fraashaaval, leides tuttavaid sõnu ja tuntumaid fraase ning lugedes vajadusel teksti mitu korda.

Koolituse kuupäevad: E, T, K, N Kuupäevad: kuupäevad täpsustamisel

Koolituse kellaaeg: algusega 13:30, lõpp 16:45 (koolituspäeva pikkus 4 ak h)

Kestus: 180 akadeemilist tundi, millest 120 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 60 akadeemilist tundi on iseseisev töö.

Asukoht: Tartu, Turu 34B (3. korrus, Idee Turg koolitusklass)

Koolitajad: Kati Kottisse

Õpetaja Kati Kottisse on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli, õpetanud vene, inglise ja eesti keelt erinevates keeltekoolides, 11 aastat Tartu Kutsehariduskeskuses ja 3 aastat KVÜÕA-s.

Hariduskäik:

  • 1994 – Tallinna Pedagoogikaülikool; filoloogia teaduskond: inglise keel ja kirjandus; inglise keele ja kirjanduse õpetaja
  • 1993 – Tallinna Pedagoogikaülikool; filoloogia teaduskond: vene keel ja kirjandus; vene  keele  ja  kirjanduse õpetaja, lisaeriala: eesti keel ja kirjandus.
  • 2011 Oxford, „Advanced CLIL“ (lõimitud aine- ja keeleõpe) – täienduskoolitus

Kati on alati leidlik ja loova suhtumisega, kõikide keelegruppide lemmik, õpetab ainult tõeliselt vajalikke asju kütkestaval moel ja eesmärgistatult, eristab olulist ebaolulisest, oskab oma teadmisi väga hästi edasi anda, on väärikas, tasakaalukas, konkreetne, omab suurt pilti (toob näiteid), pädev, hea suhtleja, naudib oma tööd, kohati pentsik, tekitab huvi, tuleb tundi ettevalmistatuna, sõbralik,  ta on isiksus, tekitab usaldust, loob hea õpikeskkonna.

Õppetasu: 1740 € (1450 € + KM) (sisaldab koolitust, õppematerjale, kohvipause)

Tutvu õppekavaga siin.

Koolitusasutus Idee Turg on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreeru koolitusele:

Nt arve saaja ja tasuja (eraisik, ettevõte, Eesti Töötukassa vms).