Kvaliteedi tagamine

1. Üldsätted

1.1. Idee Turg OÜ (registrikood 14225107) viib läbi täiskasvanud õppijatele suunatud täienduskoolitusi ning õppimis- ja tööalast nõustamist.
1.2. Idee Turg OÜ lähtub koolituste korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest ning kõigist teistest täiskasvanuharidust ja täienduskoolitusi reguleerivatest õigusaktidest ning standarditest.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamine

2.1. Õppekavad koostatakse Täiskasvanute koolituse seaduses ja Täienduskoolituse standardis kehtestatud nõuetest lähtuvalt. Õppekavade koostamisel on lisaks õigusaktidele arvestatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalidega. Kõik õppekavad on leitavad ettevõtte koduleheküljel („koolitused“ -> „õppekavad“).
2.2. Tulenevalt Täienduskoolituse standardist on õppekavades välja toodud järgmised andmed:

1. õppekava nimetus;
2. õppekava rühm;
3. õpiväljundid;
4. õpingute alustamise tingimused (kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel);
5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
6. õppe sisu;
7. õppekeskkonna kirjeldus;
8. õppematerjalide loend (kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud);
9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
10. koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- ja töökogemuse kirjeldus.

2.3. Õppekava koostatakse lähtuvalt iga konkreetse sihtgrupi vajadustest. Kui õppekava eesmärgiks on kutsestandardis kirjeldatud kompetentsi saavutamine, siis on viidatud vastavale kutsestandardile.

3. Koolitajate pädevuse ja kvaliteedi tagamine

3.1. Idee Turg OÜ korraldatud koolituste ja nõustamiste läbiviijad omavad üldjuhul erialast kõrgharidust ja/või töökogemust vastaval erialal, kogemusi täiskasvanute koolitamisel ja juhendamisel. Lisaks erialasele pädevusele omavad või taotlevad koolitajad täiskasvanute koolitaja kutset.
3.2. Koolitajate töö kvaliteeti ja tulemusi hinnatakse osalejate koolituse käigus suulise ja koolituse lõppedes kirjaliku tagasiside põhjal.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

4.1. Kõik koolitused on avaldatud Idee Turg OÜ kodulehel võimalikult varakult enne koolituse algust.
4.2. Koolitusgrupid püütakse komplekteerida sarnaste vajaduste või taseme alusel. Võimalusel võetakse kõigi registreerunutega enne koolitust ühendust selgitamaks välja koolitusvajadus ja eesmärgid.
4.3. Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt kaks tööpäeva enne koolituse algust info kursuse täpsest korralduslikust poolest – ajakavast, koolitusruumidest, transpordist jne.
4.4. Koolitustel ja nõustamistel kasutatakse Idee Turg OÜ ruume (Turu 34B, Tartu) või renditakse õppetööks sobivad ruumid koostööpartneritelt. Kõik kasutatavad ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele ja on varustatud kaasaegse tehnikaga.
4.5. Vajadusel varustatakse osalejad sülearvutiga ja luuakse interneti kasutamise võimalus.
4.6. Igal koolitusel saavad osalejad õppematerjali vastavalt õppemeetodile paberkandjal või elektrooniliselt.
4.7. Koolitusel luuakse õppimist erineval moel toetav keskkond – turvaline ja positiivne õhkkond ning grupi suurusele ning tegevustele sobiv mööbliasetus.
4.8. Kõigil osalejatel on võimalus einestamiseks ja kohvipausideks. Lähim lõuna einestamise võimalus asub samas majas (Turu 34B, Tartu). 

5. Koolituse tagasiside kogumine

5.1. Nii koolituse kestel kui lõpus koguvad koolitajad osalejate suulist ja kirjalikku (paberkandjal või elektroonilist) tagasisidet ja ettepanekuid antud kursusele.
5.2. Võimalusel arvestavad koolituse läbiviijad jooksvalt tehtud ettepanekutega.
5.3. Koolituse lõpus kogutud kirjaliku tagasiside põhjal tehakse koondkokkuvõte kursuse sisust ja korraldusest. Vajadusel saadetakse info ka koolituse tellijale.
5.4. Osalejate tagasiside on aluseks kursuse sisu, korralduse või koolitaja töö muutmiseks. Koolituse kvaliteedi eest vastutaja on kohustatud arvestama kõigi ettepanekutega ja võimalusel tegeleb puudujääkide kõrvaldamisega.

Kinnitatud: 12.03.2018

Viimati muudetud: 12.06.2018