Büroo administraatori koolitus

Büroo administraatori koolitus

Õppekava nimi

Õppeasutus

Büroo administraator

Idee Turg

Õppekavarühm Sekretäri- ja ametnikutöö (346)
Õppe kogumaht 62 akadeemilist tundi (56 tundi auditoore töö, 6 tundi iseseisev töö)
Õppe eesmärk Koolituse eesmärgiks on anda bürootöö administreerimiseks ja organiseerimiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Õppekava koostamise alus Õppekava aluseks on sekretär (tase 5) ning juhiabi (tase 6) kutsestandard

A.2.1 Dokumentide haldamine

A.2.3 Organisatsiooni töö- ja suhtekorraldus

Õpiväljundid Koolituse läbinu:

·  koostab ja vormistab dokumente, korraldab dokumentide elukäiku ja haldust;

·  tunneb organisatsioonikäitumise aluseid;

·  teab kommunikatsiooni põhiprintsiipe ja meetodeid;

·   planeerib ametikohtumise või ürituse olenevalt eesmärkidest ja vajadustest.

Õppe sisu Dokumendihaldus

·  dokumentide loomine, vormistamine, registreerimine, arhiveerimine

Tööelu korraldus

·  Tööõigus, töötervishoid

Organisatsiooni- ja töökultuur

· Tööturg, erinevad organisatsioonitüübid, töökultuuri mõjutavad tegurid

Kommunikatsioon

·  Organisatsiooni sise- ja väliskommunikatsioon, turundus

Sündmuskorraldus

·  Ametikohtumiste ja meeskonnaürituste korraldamine

Üldpädevused

·  Suhtlemisoskused ja avalik esinemine; korrektne eesti keel; meeskonnatöö, klienditeenindus

Õppemeetodid ja -materjalid Kaasav loeng, erinevad aktiivõppemeetodid, iseseisev töö.

Koolitaja koostatud õppematerjalid trükituna ja soovituslik kirjandus.

Õppekeskkond  Loenguruum (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI; koolitus sisaldab kohvipause). 
Hindamine Mitteeristav hindamine

·         rühmatööde ja arutelude kaudu;

·         koostatud dokumendi ja sündmuse kava esitamine;

Õppe alustamine ja õppe lõpetamine Õppe alustamise eelduseks on keskharidus või sellega võrdsustatud haridus.

Koolituse läbimise ja tunnistuse saamise tingimuseks on aktiivne osalemine 75% koolituspäevadest ning koostatud dokumendi esitamine.

Koolitaja kvalifikatsioon, õpi- ja töökogemus

Sotsiaalteaduste magister cum laude (TÜ, kommunikatsioonijuhtimine; BA ajakirjandus ja suhtekorraldus). Hetkel õpib TÜ haridusteaduste instituudis.

Täiskasvanute koolitaja tase 6.

Töötanud erinevates haridusasutustes, rahvusvahelistes kontsernides, avalikus sektoris. Õpetanud organisatsioonikäitumist, turunduskommunikatsiooni, teeninduse ja müügisuhtlemist, sündmuskorraldust Tartu KHK-s. Viinud läbi kommunikatsiooni- ja turunduskoolitusi, suhtlemiskoolitusi, sündmus- ja koosolekukorralduse koolitusi. Juhendanud Töötukassa tööharjutusgruppe ja -klubisid.