Meedia kui turunduskanal – ajakirjanduse baaskursus

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Meedia kui turunduskanal – ajakirjanduse baaskursus

ÕPPEKAVARÜHM: 0321 Ajakirjandus

EESMÄRK: Meediakoolituse eesmärgiks on tõsta noorte ja alustavate ettevõtjate teadlikkust meedia alal ning juhtida tähelepanu meediale kui turunduskanalile.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab ajakirjanduse olemust, eesmärke ja vajalikkust;
 • analüüsib „tõsist“ ja „kollast“ meediat;
 • oskab kirjutada ajakirjanduse põhižanritele tuginevaid artikleid.

SIHTGRUPP: ajakirjanduse huvilised, alustavad ettevõtjad, keskkooli õpilased.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel

ÕPPE KOGUMAHT: 24 akadeemilist tundi, millest 16 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 8 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

ÕPPEKESKKOND: loenguruum (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI; koolitus sisaldab kohvipause). 

ÕPPEVAHENDID: lektori poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub vahemikul 10.00-17.00, üks-kaks kord nädalas tööpäeviti.

ÕPPESISU:

 • Eesti ajakirjanduseetika koodeks;
 • kaasaegse ajakirjanduse suunad Eestis („kollane“; „tõsine“);
 • meedia mõiste ning kanalid;
 • ajakirjanduse mõiste, liigid ja põhimõtted;
 • ideede ja teemade leidmine artikli kirjutamiseks;
 • ajakirjanduses esinevad žanrid ja nende valiku põhimõtted;
 • artikli pealkirja ja vahepealkirjade sõnastamine;
 • juhtlõigu koostamine;
 • artiklite eesmärkide sõnastamine;
 • taustinformatsiooni leidmine;
 • artikli vormistamine;
 • uudis, intervjuu, reportaaž, selle kirjutamise põhimõtted;
 • online-ajakirjandus;
 • kaastöö võimalused Eesti meedia väljaannetes.

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 16 ak/h: loeng, seminar, diskussioon, rühmatööd, paaristöö, praktilised harjutused

Iseseisev töö 8 ak/h: portfoolio koostamine vastavalt juhendmaterjalidele

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus; Eesti ajakirjanduseetika koodeks.

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 80% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb portfoolio vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Portfoolio Õppija on koostanud portfoolio vastavalt etteantud formaadile.  Portfoolio sisaldab kõiki iseseisevaid töid. Portfoolio on süstematiseeritud (sh koostatud sisukord ja tiitelleht). Portfoolioga hinnatakse kõikide õpiväljundite saavutamist.

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID:

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud (st ei koostanud portfooliot), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Liina Laanemets on koolitus- ja turundusjuht, kes omandanud rakenduskõrghariduse cum laude majandusarvestuse erialal ning kaitsenud lõputöö finantsanalüüsi valdkonnas teemal “AS Eesti Post finantsnäitajate võrdlev analüüs”. Samuti täiendanud end Portugalis, õppides juhtimis- ja kuluarvestust. Hetkel lõpetab Eesti Maaülikoolis finantsjuhtimise magistrantuuri (ained läbitud, koostab magistritööd).

Varasemalt on ta töötanud spetsialistina e-arvete valdkonnas, koolitus- ja müügijuhina, kuluraamatupidajana, majandustoimetuse ajakirjanikuna erinevates meediaväljaannetes ning keskkoolides ettevõtluse, majanduse ja raamatupidamise õpetajana. Liina on juhendanud paarsada äriplaani.

Liina on läbinud koolitaja koolituse mahus 160 akadeemilist tundi.

Õppekava kinnitatud: 12.01.2018

Viimati muudetud: 17.03.2018