Alustava ettevõtja täispakett

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Alustava ettevõtja täispakett

ÕPPEKAVARÜHM: 0413 juhtimise ja halduse õppekavarühm

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Kutsestandard „väikeettevõtja, tase 5“ – kompetentsid: B2.1. Äritegevuse kavandamine; B.2.2. Äritegevuse käivitamine; B.2.3 Äriprotsessi korraldamine. Raamatupidamisseadus. Raamatupidaja, tase 5 kutsestandard (kompetentsid: B2.1 Finantsarvestus, B2.2 Maksuarvestus). “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” lisas 1 “Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekursuse 24-tunnine õppekava”.

EESMÄRK: Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet (valminud on äriplaan), sh on valminud loodava ettevõtte kodulehekülg ning omandatud baasteadmised ning oskused korraldamaks mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist ning on omandatud töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • koostab äriplaani;
 • koostab kodulehekülje;
 • kirjendab ja dokumenteerib lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi;
 • koostab lühendatud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi;
 • teab tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
 • oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
 • teab töökeskkonna ohutegureid ja teab, kuidas neid vältida.

SIHTGRUPP: alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlus-huvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel.

ÕPPE KOGUMAHT: 234 akadeemilist tundi, millest 168 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 66 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

ÕPPEKESKKOND: loenguruum (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI; koolitus sisaldab kohvipause). 

ÕPPEVAHENDID: lektori poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal.

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub vahemikul 10.00-17.00, kaks-kolm kord nädalas tööpäeviti.

ÕPPESISU:

ÄRIPLAANI MOODUL

 • Ettevõtlikkus ja ettevõtjate roll majanduses, ettevõtluse olemus ja eesmärk
 • Ettevõtja isiksuse omadused ning kujunemise eeldused
 • Kuidas tekivad head äriideed?
 • Mis on põhilised äriidee allikad (sh frantsiis)?
 • Kuidas jõuda äriideest äriplaanini?
 • Millest koosneb hea äriplaan?
 • Kuidas koostada äriplaani?
 • Millele pöörata tähelepanu äriplaani koostamisel?
 • Ettevõtte juriidilised vormid ning nende erinevused
 • Äriseadustik
 • Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud (sh registreerimine, litsentsid ja tegevusload)
 • Ettevõtte tegevusala, EMTAK koodi valimine
 • Kuidas valida ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukohta?
 • Mis on äriplaani põhilised probleemid ning sagedased vead – kuidas neid ennetada?
 • Mis on ettevõtte visioon, missioon ja eesmärgid ning kuidas neid sõnastada?
 • Ärikeskkond – mis ettevõtte tegevust mõjutab, kuid mida meie ise otseselt mõjutada ei saa?
 • Kuidas kaardistada ettevõtte tugevused, nõrkused, võimalused ja riskid (SWOT-analüüs)?
 • Kuidas kirjeldada toodet või teenust lähtudes sihtrühma vajadustest?
 • Kuidas määratleda sihtturg, sh kuidas leida ning kaardistada kliendid?
 • Kuidas koostada konkurentide analüüsi?
 • Kuidas oma äri turundada?
 • Teeninduse ning kliendisuhtluse olemus ja mõiste
 • Tooted ja teenused – nende kättesaadavus
 • Kliendirühmad ehk segmendid
 • Kuidas saavutada kliendirahulolu?
 • Kuidas kliendist teha koostööpartnerit?
 • Müügi suurendamine läbi koostöövõrgustiku
 • Mis on põhilised riskitegurid? Kuidas neid hinnata ning maandada?
 • Töölepingu seadus
 • Võlaõigusseadus
 • Erinevad lepingute tüübid (nt tööleping, käsundusleping, töövõtuleping – nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused)
 • Töötasu, tööaeg, puhkeaeg ja puhkus
 • Kas ja millal on mõistlik palgata töötajad?
 • Tööjõukulude arvestamine
 • Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes
 • Raamatupidamise määratlus ja eesmärgid
 • Raamatupidamise seadus
 • Ettevõtte varad ja kapital
 • Raamatupidamise põhiaruanded ning nende koostamine: bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne
 • Ostu- ja müügiarved
 • Kuidas määrata hinnapoliitika (sh omahinna ja müügihinna arvutamine)?
 • Ettevõtlusega seotud maksud (käibemaks, palgaga seotud maksud, omanikutulu maksustamine)
  Raamatupidamise sise-eeskiri
 • Kuidas leida investeeringuid ja rahastamise võimalusi (sh EAS, Töötukassa, PRIA jne toetused)?
 • Millised on olulised infokanalid ja tugistruktuurid (alustavale) ettevõtjale? 
 • Kuidas koostada ettevõtte käivitamise tegevuskava?
 • Äriplaanide esitlemine ning kaitsmine, sh arutelu ning koolitajate poolne tagasiside

RAAMATUPIDAMISE MOODUL

 • Majandusarvestuse mõiste ja liigid tulenevalt raamatupidamise seadusest ja Eesti finantsaruandluse standardist (EFS).
 • Raamatupidamise korraldamine, ülesanded, printsiibid.
 • Ettevõtte majanduslikud vahendid ja nende moodustamise allikad, sh tulude ja kulude arvestus.
 • Majandustehing, muudatuste mõju finantselementidele – bilanss, kasumiaruanne.
 • Konto mõiste, -ehitus, -liigid. Kahekordne kirjendamine, lausend.
 • Sünteetiline ja analüütiline arvestus kontodel.
 • Raamatupidamise algdokumendid: mõiste, liigitus, rekvisiidid, dokumendikäive, vormistamine, töötlemine, säilitamine.
 • Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamises.
 • Töötasu arvestamine.
 • Baasteadmised maksundusest ning maksundust reguleerivad õigusaktid.
 • Raamatupidamise aastaaruanne.
 • Raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtted.
 • Erinevate raamatupidamisprogrammide tutvustus.

KODULEHEKÜLJE MOODUL

 • Internetiturvalisust
 • Weebly keskkonnas kodulehe loomise erisused
 • Kodulehe menüüriba
 • Kodulehe sisu loomine
 • Kodulehele erinevate rakenduste lisamine; video, foto, kollaaž, poster
 • Linkimine, vistutamine (embeedimine)

TÖÖTERVISHOIU JA –OHUTUSE MOODUL

 1. õppepäev: ÜLDSÄTTED

1.1. Töökeskkonna mõiste

1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud

1.3. Tööolme

1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused

1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)

1.6. Õnnetusoht

1.7. Tööandja ja töötaja vastutus

1.8. Riiklik järelevalve

 1. õppepäev: TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS

2.1. Riigi tasandil: – struktuur töökeskkonnasüsteemis – õiguslikud alused

2.2. Ettevõtte tasandil: – töökeskkonnaspetsialist – töökeskkonnavolinik – töökeskkonnanõukogu

2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava

2.4. Töötajate tervisekontroll

2.5. Koostöö

 1. õppepäev: RISKIANALÜÜS

3.1. Riskianalüüsi mõiste

3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele: – füüsikalised ohutegurid – keemilised ohutegurid – bioloogilised ohutegurid – füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid

3.3. Riski hindamise meetodid

3.4. Riskide ohjamise abinõud

3.5. Ergonoomia

 

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 168 ak/h: loeng, seminar, diskussioon, rühmatööd, paaristöö, rollimäng, situatsiooniülesanne, debatt

Iseseisev töö 66 ak/h: äriplaani koostamine vastavalt juhendmaterjalidele; raamatupidamise sise-eeskirja koostamine

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Soovituslik õppematerjal:

 • Ettevõtlus õpik-käsiraamat, Kristi Suppi, 2013
 • Ideest eduka ettevõtteni, SA Innove, 2008
 • Lean Startup, Eric Ries, 2011

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 80% auditoorsetes tundides (Eesti Töötukassa alustava ettevõtja toetuse taotlejatel 100%). Lisaks tuleb koostada äriplaan vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Äriplaani tagasisidestamine Õppija on koostanud äriplaani vastavalt etteantud äriplaani formaadile ning käsitlenud kõiki peatükke vähemalt miinimumnõuetele (st vastanud äriplaani peatükkide põhiküsimustele).
Raamatupidamise lihtsustatud sise-eeskiri Õppija koostab raamatupidamise sise-eeskirja väikese suurusega majandusüksusele lähtudes koolitaja poolt antud formaadile.
Esitlus Õppija esitleb ja tutvustab loodud kodulehte.
Töötervishoiu ja –ohutuse alane test Õppija vastab testi küsimustele vähemalt 51% ulatuses õigesti.

 

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID:

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud,kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Liina Laanemets on koolitus- ja turundusjuht, kes omandanud rakenduskõrghariduse cum laude majandusarvestuse erialal ning kaitsenud lõputöö finantsanalüüsi valdkonnas teemal “AS Eesti Post finantsnäitajate võrdlev analüüs”. Samuti täiendanud end Portugalis, õppides juhtimis- ja kuluarvestust. Hetkel lõpetab Eesti Maaülikoolis finantsjuhtimise magistrantuuri (ained läbitud, koostab magistritööd).

Varasemalt on ta töötanud spetsialistina e-arvete valdkonnas, koolitus- ja müügijuhina, kuluraamatupidajana, majandustoimetuse ajakirjanikuna erinevates meediaväljaannetes ning keskkoolides ettevõtluse, majanduse ja raamatupidamise õpetajana. Liina on juhendanud paarsada äriplaani.

Liina on läbinud koolitaja koolituse mahus 160 akadeemilist tundi.

Kadri Kellamäe on õppinud 2010. -2016. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas ning omandanud arstikraadi. Alates 2016. aastast õpib töötervishoiu eriala residentuuris. Kuulub Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi ja Eesti Nooremarstide Ühendusse. On õppinud töökeskkonna teooriat Eesti Maaülikoolis professor Merisalu juhendamisel. Osalenud ergonoomikapäevadel, teinud töötervishoiualast tööd nii Eestis kui ka Soomes.

Lea Tõruvere on lõpetanud müügikorralduse eriala ning omandanud rakenduskõrghariduse kaubandusökonoomikas. Ta on töötanud aastast 2007 kaubandussektoris, liikudes järest edasi – saalitöötaja, letitöötaja, kassapidaja, kaubakategooria juht, müügiesindaja, vanem väljapanekute spetsialist ja koolitusjuht. Hetkel on Lea tegev erasektoris, olles ettevõtte tegevjuht ning kaubanduse valdkonna koolitaja.

Õppekava kinnitatud: 31.05.2018

Viimati muudetud: 31.05.2018