Controllingu baaskursus tulevasele finantskontrollerile

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Controllingu baaskursus tulevasele finantskontrollerile

ÕPPEKAVARÜHM: Majandusarvestus ja maksundus

EESMÄRK: Osaleja omandab teadmisi controllingu eesmärkidest, ülesannetest ja spetsiifikast. 

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • teab nõudmisi finantskontrollerile;
 • omab teadmisi controllingu juhtimiskontseptsioonist;
 • omab ülevaadet controllingu juurutamisest ettevõttes;
 • mõistab controllingu kui ettevõtte majandustegevuse tulemuste kujundamise ja juhtimise süsteemist;
 • oskab hinnata ettevõtte tegevuse tulemuslikkust ja efektiivsust;
 • on võimeline edastama juhtkonnale kvaliteetset informatsiooni.

SIHTGRUPP: ettevõtte juhid, juhatuse liikmed, osakondade juhid, müügijuhid, finantsjuhid, raamatupidajad, projektijuhid, analüütikud.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel; raamatupidamise põhitõdede mõistmine.

ÕPPE KOGUMAHT: 60 akadeemilist tundi, millest 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

ÕPPEKESKKOND: loenguruum (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI; koolitus sisaldab kohvipause). 

ÕPPEVAHENDID: lektori poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub vahemikul 10.00-17.00, üks-kaks kord nädalas tööpäeviti.

ÕPPESISU:

 • controllingu mõiste, eesmärgid, ülesanded, spetsiifika;
 • controlling kui juhtimist toetav funktsioon;
 • controllingu tasandid: strateegiline, taktikaline, operatiivne.
 • tegevused controllingu juurutamisel;
 • controllingu seosed ettevõtte sisekontrolli ja siseauditi süsteemidega;
 • eelarvete kasutamine organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks;
 • protsesside analüüs: väärtusahela üldmudel;
 • kulusäästlik tootmine;
 • ajajuhtimise tähtsus conrollingus;
 • tulemuslikkuse mõõtmine.

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 40 ak/h: loeng, seminar, diskussioon, rühmatööd, paaristöö, praktilised harjutused

Iseseisev töö 20 ak/h: portfoolio koostamine vastavalt juhendmaterjalidele

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus; raamatupidamise seadus

Soovituslik õppematerjal:

 • Finantsanalüüs ja –planeerimine, R. Ilisson (2004)
 • Ärirahandus, M. Kõomägi (2006)
 • Ärianalüüs, J. Rünkla (2003)

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 80% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb portfoolio vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Portfoolio Õppija on koostanud portfoolio vastavalt etteantud formaadile.  Portfoolio sisaldab kõiki iseseisevaid töid koos vastuste ja analüüsiga. Portfoolio on süstematiseeritud (sh koostatud sisukord ja tiitelleht). Portfoolioga hinnatakse kõikide õpiväljundite saavutamist.

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID:

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud (st ei koostanud portfooliot), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Liina Laanemets on koolitus- ja turundusjuht, kes omandanud rakenduskõrghariduse cum laude majandusarvestuse erialal ning kaitsenud lõputöö finantsanalüüsi valdkonnas teemal “AS Eesti Post finantsnäitajate võrdlev analüüs”. Samuti täiendanud end Portugalis, õppides juhtimis- ja kuluarvestust. Hetkel lõpetab Eesti Maaülikoolis finantsjuhtimise magistrantuuri (ained läbitud, koostab magistritööd).

Varasemalt on ta töötanud spetsialistina e-arvete valdkonnas, koolitus- ja müügijuhina, kuluraamatupidajana, majandustoimetuse ajakirjanikuna erinevates meediaväljaannetes ning keskkoolides ettevõtluse, majanduse ja raamatupidamise õpetajana. Liina on juhendanud paarsada äriplaani.

Liina on läbinud koolitaja koolituse mahus 160 akadeemilist tundi.

Õppekava kinnitatud: 12.01.2018

Viimati muudetud: 17.02.2018