Ettevõtluse alustamine äriplaani koostamisega

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Praktiline ettevõtluse alustamise koolitus äriplaani koostamisega

ÕPPEKAVARÜHM: 0413 juhtimise ja halduse õppekavarühm

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Kutsestandard „väikeettevõtja, tase 5“ – kompetentsid: B2.1. Äritegevuse kavandamine; B.2.2. Äritegevuse käivitamine; B.2.3 Äriprotsessi korraldamine.

EESMÄRK: Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • kaardistab oma äriidee;
 • koostab äriplaani.

SIHTGRUPP: alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlus-huvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning  soov õppida koostama äriplaani.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel; keskharidus või sellega võrdsustatud haridus

ÕPPE KOGUMAHT: 96 akadeemilist tundi, millest 56 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 40 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

ÕPPEKESKKOND: loenguruum (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI; koolitus sisaldab kohvipause).

Õppijate arv ühes grupis on max 8 inimest.

ÕPPEVAHENDID: lektori poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub vahemikul 10.00-17.00, kaks-kolm kord nädalas tööpäeviti.

ÕPPESISU:

 •  Ettevõtlikkus ja ettevõtjate roll majanduses, ettevõtluse olemus ja eesmärk
  • Ettevõtja isiksuse omadused ning kujunemise eeldused
  • Kuidas tekivad head äriideed?
  • Mis on põhilised äriidee allikad (sh frantsiis)?
  • Kuidas jõuda äriideest äriplaanini?
  • Millest koosneb hea äriplaan?
  • Kuidas koostada äriplaani?
  • Millele pöörata tähelepanu äriplaani koostamisel?
  • Ettevõtte juriidilised vormid ning nende erinevused
  • Äriseadustik 
  • Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud (sh registreerimine, litsentsid ja tegevusload)
  • Ettevõtte tegevusala, EMTAK koodi valimine
  • Kuidas valida ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukohta?
  • Mis on äriplaani põhilised probleemid ning sagedased vead – kuidas neid ennetada?
  • Mis on ettevõtte visioon, missioon ja eesmärgid ning kuidas neid sõnastada?
  • Ärikeskkond – mis ettevõtte tegevust mõjutab, kuid mida meie ise otseselt mõjutada ei saa?
  • Kuidas kaardistada ettevõtte tugevused, nõrkused, võimalused ja riskid (SWOT-analüüs)?
  • Kuidas kirjeldada toodet või teenust lähtudes sihtrühma vajadustest?
  • Kuidas määratleda sihtturg, sh kuidas leida ning kaardistada kliendid?
  • Kuidas koostada konkurentide analüüsi?
  • Kuidas oma äri turundada?
  • Teeninduse ning kliendisuhtluse olemus ja mõiste
  • Tooted ja teenused – nende kättesaadavus
  • Kliendirühmad ehk segmendid
  • Kuidas saavutada kliendirahulolu?
  • Kuidas kliendist teha koostööpartnerit?
  • Müügi suurendamine läbi koostöövõrgustiku
  • Mis on põhilised riskitegurid? Kuidas neid hinnata ning maandada?
  • Töölepingu seadus
  • Võlaõigusseadus
  • Erinevad lepingute tüübid (nt tööleping, käsundusleping, töövõtuleping – nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused)
  • Töötasu, tööaeg, puhkeaeg ja puhkus
  • Kas ja millal on mõistlik palgata töötajad?
  • Tööjõukulude arvestamine
  • Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes
  • Raamatupidamise määratlus ja eesmärgid
  • Raamatupidamise seadus
  • Ettevõtte varad ja kapital
  • Bilanss
  • Kasumiaruanne
  • Rahavoogude aruanne
  • Ostu- ja müügiarved
  • Kuidas määrata hinnapoliitika (sh omahinna ja müügihinna arvutamine)?
  • Ettevõtlusega seotud maksud (käibemaks, palgaga seotud maksud, omanikutulu maksustamine)
  • Raamatupidamise sise-eeskiri
  • Kuidas koostada finantsprognoose (bilanss, kasumiaruanne, rahavood)?
  • Kuidas leida investeeringuid ja rahastamise võimalusi (sh EAS, Töötukassa, PRIA jne toetused)?
  • Millised on olulised infokanalid ja tugistruktuurid (alustavale) ettevõtjale? 
  • Kuidas koostada ettevõtte käivitamise tegevuskava?
  • Näpunäiteid äriplaani esitlemiseks ning kaitsmiseks
  • Äriplaanide esitlemine ning kaitsmine
  • Arutelu
  • Tagasiside

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 56 ak/h: loeng, seminar, diskussioon, rühmatööd, paaristöö, rollimäng, situatsiooniülesanne, debatt

Iseseisev töö 40 ak/h: äriplaani koostamine vastavalt juhendmaterjalidele, eneseanalüüs

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Soovituslik õppematerjal:

 • Ettevõtlus õpik-käsiraamat, Kristi Suppi, 2013
 • Ideest eduka ettevõtteni, SA Innove, 2008
 • Lean Startup, Eric Ries, 2011

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 80% auditoorsetes tundides (Eesti Töötukassa alustava ettevõtja toetuse taotlejatel 100%). Lisaks tuleb koostada äriplaan vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine on mitteeristav.

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID:

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded, st valinud on vähemalt miinimumnõuetele vastav äriplaan, on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud (st ei valminud äriplaan vähemalt miinimumnõuetele vastav), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Liina Laanemets on koolitus- ja turundusjuht, kes omandanud rakenduskõrghariduse cum laude majandusarvestuse erialal ning kaitsenud lõputöö finantsanalüüsi valdkonnas teemal “AS Eesti Post finantsnäitajate võrdlev analüüs”. Samuti täiendanud end Portugalis, õppides juhtimis- ja kuluarvestust. Hetkel lõpetab Eesti Maaülikoolis finantsjuhtimise magistrantuuri (ained läbitud, koostab magistritööd).

Varasemalt on ta töötanud spetsialistina e-arvete valdkonnas, koolitus- ja müügijuhina, kuluraamatupidajana, majandustoimetuse ajakirjanikuna erinevates meediaväljaannetes ning keskkoolides ettevõtluse, majanduse ja raamatupidamise õpetajana. Liina on juhendanud paarsada äriplaani.

Liina on läbinud koolitaja koolituse mahus 160 akadeemilist tundi.

Lea Tõruvere on lõpetanud müügikorralduse eriala ning omandanud rakenduskõrghariduse kaubandusökonoomikas. Ta on töötanud aastast 2007 kaubandussektoris, liikudes järest edasi – saalitöötaja, letitöötaja, kassapidaja, kaubakategooria juht, müügiesindaja, vanem väljapanekute spetsialist ja koolitusjuht. Hetkel on Lea tegev erasektoris, olles ettevõtte tegevjuht ning kaubanduse valdkonna koolitaja.

Õppekava kinnitatud: 29.03.2017

Viimati muudetud: 17.02.2018