Finantsanalüüsi ABC

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg
ÕPPEKAVA NIMETUS: Finantsanalüüsi ABC
ÕPPEKAVARÜHM: Majandusarvestus ja maksundus
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Kutsestandard „vanemraamatupidaja, tase 6“ – kompetentsid: B.2.3 Juhtimisarvestus
EESMÄRK: Osaleja on suuteline analüüsima organisatsiooni finantsmajanduslikku olukorda, kasutades selleks sobivat finantsanalüüsi metoodikat.
ÕPIVÄLJUNDID:
Koolituse lõpuks õppija:

• mõistab finantsanalüüsi olemust, eesmärke ja vajalikkust;
• teab finantsanalüüsile esitatavaid nõudeid;
• analüüsib põhilisi finantsaruandeid, kasutades sobivat meetodit;
• analüüsib finantstegevuse erinevaid aspekte (efektiivsus, tasuvus, maksevõime, jne);
• oskab teha finantsanalüüsi põhjal järeldusi ja/või ettepanekuid organisatsioonile finantsolukorra parendamiseks.

SIHTGRUPP: juhatuse liikmed, osakondade juhid, müügijuhid, finantsjuhid, raamatupidajad, projektijuhid, analüütikud.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel; raamatupidamise põhitõdede mõistmine
ÕPPE KOGUMAHT: 52 akadeemilist tundi, millest 32 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.
ÕPPEKESKKOND: loenguruum (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI; koolitus sisaldab kohvipause). 
ÕPPEVAHENDID: lektori poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub vahemikul 10.00-17.00, üks-kaks kord nädalas tööpäeviti.
ÕPPESISU:

• finantsanalüüsi olemus, eesmärk ja vajalikkus;
• finantsanalüüsi etapid ja põhimeetodid;
• põhilised finantsaruanded finantsanalüüsi läbiviimiseks (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne);
• finantsaruannete horisontaal- ja vertikaalanalüüs;
• maksevõime analüüs;
• efektiivsuse analüüs ja tootlikkuse hindamine;
• tasuvuse ehk rentaabluse hindamine;
• analüüsist lähtuvalt järelduste ja ettepanekute tegemine.

ÕPPEMEETODID:
Auditoorne õpe 32 ak/h: loeng, seminar, diskussioon, rühmatööd, paaristöö, praktilised harjutused
Iseseisev töö 20 ak/h: portfoolio koostamine vastavalt juhendmaterjalidele
ÕPPEMATERJALIDE LOEND:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus; raamatupidamise seadus
Soovituslik õppematerjal:

• Finantsanalüüs ja –planeerimine, R. Ilisson (2004)
• Ärirahandus, M. Kõomägi (2006)
• Ärianalüüs, J. Rünkla (2003)

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 80% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb portfoolio vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine on mitteeristav.


VÄLJASTATAVA DOKUMENDID:
TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud (st ei koostanud portfooliot), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Liina Laanemets on koolitus- ja turundusjuht, kes omandanud rakenduskõrghariduse cum laude majandusarvestuse erialal ning kaitsenud lõputöö finantsanalüüsi valdkonnas teemal “AS Eesti Post finantsnäitajate võrdlev analüüs”. Samuti täiendanud end Portugalis, õppides juhtimis- ja kuluarvestust. Hetkel lõpetab Eesti Maaülikoolis finantsjuhtimise magistrantuuri (ained läbitud, koostab magistritööd). Ühtlasi õpib Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis.

Varasemalt on ta töötanud spetsialistina e-arvete valdkonnas, koolitus- ja müügijuhina, raamatupidajana, majandustoimetuse ajakirjanikuna erinevates meediaväljaannetes ning keskkoolides ettevõtluse, majanduse ja raamatupidamise õpetajana. Samuti on ta ülikoolide juures külalislektoriks. Liina on juhendanud üle 400 äriplaani.

Liina on läbinud koolitaja koolituse mahus 160 akadeemilist tundi.

Õppekava kinnitatud: 12.01.2018

Viimati muudetud: 17.09.2018