Inglise ärikeel A2->B1

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Inglise ärikeel A2->B1

ÕPPEKAVARÜHM:  Keeleõpe

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Kutsestandard: bürootöötaja, tase 4; kompetentsid: B.2.2 Sise- ja välisklientide teenindamine. Euroopa keeleõppe raamdokument.

EESMÄRK: Koolituse eesmärgiks on pakkuda keelealast täiendusõpet, arendamaks spetsiifilist ärialast inglise keelt suhtlemisel võõrkeelse kliendiga, saada julgust ja enesekindlust võõrkeelses suhtluses.
Koolituse tulemusel õppija saavutab inglise keeles keeleoskustaseme B1.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

  • tunneb inglise keele grammatikat;
  • kasutab inglise keelt tööintervjuudel, tööalases kirjavahetuses;
  • kasutab inglise keelt koosolekutel, ärireisidel, külaliste vastuvõtul;
  • kasutab inglise keelt müügitöös;
  • esitleb oma ettevõtte profiili;
  • väljendab end ärialases situatsioonis inglise keeles.

SIHTGRUPP: täiskasvanud, kes soovivad täiustada tööalast inglise keelt.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: Koolituse alustajatelt eeldatakse inglise keele oskus vähemalt A2 tasemel.

ÕPPE KOGUMAHT: 65 akadeemilist tundi

ÕPPEKESKKOND: Õpperuumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja mugavalt ümberpaigutatavad õppelauad-toolid. Õppeklassis on kaasaegne audi- ja videotehnika ja tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu- ja tööohutusnõuetele.

ÕPPEVAHENDID: lektori poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: auditoorne töö; õpe toimub tööpäevadel, toimumisajad lepitakse õppijatega kokku

ÕPPESISU:

• Ettevõtte ja toodete kirjeldamine ja esitlemine
• Tööintervjuu (CV, kaaskirja koostamine)
• Motivatsioon ja ärieetika
• Koosolekutel osalemine
• Läbirääkimised ja kokkulepete sõlmimine
• Vestlus teemal rahvusvaheline ärikeskkond (nt uued tehnoloogiad, majandusharud jms)
• Ärireisid ja väliskülaliste võõrustamine
• Ürituste korraldamine, osalemine messil
• Tööalane kirjavahetus, ametikirjad
• Raamatupidamine, müük ja turundus
• Telefonivestlus
• Koosoleku korraldamine
• Grammatika põhialused (ajavormid, eessõnad, küsimuste moodustamine)

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 45 ak/h: Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleõppe osaosakusi – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale. Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutatakse palju paaris- ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsioonide dramatiseerimist, mis motiveerivad õppijaid aktiivselt kaasa töötama. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.


Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjal läbi piisavate korduste, olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.

Iseseisev õpe 20 ak/h: Iseseisvad tööd antakse tunnis õpitu kinnistamiseks harjutuste vormis. Harjutused on suunatud kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ja sisaldavad ka mahukamaid koduseid ülesandeid (nt töö teksti või sõnavaraga). Sõnavara harjutamiseks antakse veebipõhiseid keeleõppeprogrammide ning harjutusvara ülesandeid.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitajate poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 75 % auditoorsetes tundides. Õpiväljundite saavutamist on hinnatakse praktiliste ülesannete lahendamise käigus lähtuvalt hindamiskriteeriumidest. Õpiväljundi saavutamise hindamise viis: miteeeristav.

Hindamismeetod 1: Suuline esitlus

Hindamiskriteerium. Kursuse läbinu:

● tutvustab arusaadavas inglise keeles ennast ja ettevõtet (struktuur, profiil, ametid)

● kasutab suulise ettekande sihtotstarbelisi väljendeid

● selgitab arusaadavas inglise keeles kultuuridevahelisi erinevusi ärimaastikul

● vastab esitlusejärgselt esitatud küsimustele

Hindamismeetod 2: Teksti koostamine

Hindamiskriteerium. Kursuse läbinu:

● koostab müügitöö korraldamiseks vajalikke e-kirju näidiskirjade alusel (järelpärimine, hinnapakkumine)

Hindamismeetod 3: Rollimäng

Hindamiskriteerium. Kursuse läbinu:

● suhtleb kliendiga telefoni teel selges inglise keeles näidisdialoogide alusel

● selgitab kliendile arusaadavas inglise keeles erinevaid teenuseid

Hindamismeetod 4: Ülesanne/harjutus

Hindamiskriteerium. Kursuse läbinu:

● tunneb inglise keele grammatika põhialuseid

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID: Tunnistus, kui õpiväljundid on saavutatud. Tõend, kui lõpetamise tingimused ei ole saavutatud.

KOOLITAJATE KVALIFIKATSIOON:

Õpetaja Kati Kottisse on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli, õpetanud vene, inglise ja eesti keelt erinevates keeltekoolides, 11 aastat Tartu Kutsehariduskeskuses ja 4 aastat Kaitseväe Akadeemias.

Hariduskäik:

  • 1994 – Tallinna Pedagoogikaülikool; filoloogia teaduskond: inglise keel ja kirjandus; inglise keele ja kirjanduse õpetaja
  • 1993 – Tallinna Pedagoogikaülikool; filoloogia teaduskond: vene keel ja kirjandus; vene  keele  ja  kirjanduse õpetaja, lisaeriala: eesti keel ja kirjandus.
  • 2011 Oxford, „Advanced CLIL“ (lõimitud aine- ja keeleõpe) – täienduskoolitus

Kati on alati leidlik ja loova suhtumisega, kõikide keelegruppide lemmik, õpetab ainult tõeliselt vajalikke asju kütkestaval moel ja eesmärgistatult, eristab olulist ebaolulisest, oskab oma teadmisi väga hästi edasi anda, on väärikas, tasakaalukas, konkreetne, omab suurt pilti (toob näiteid), pädev, hea suhtleja, naudib oma tööd, kohati pentsik, tekitab huvi, tuleb tundi ettevalmistatuna, sõbralik,  ta on isiksus, tekitab usaldust, loob hea õpikeskkonna. Erinevate erialade erialakeelt on Kati õpetanud tänaseks 16 aastat ja ta teab täpselt hea erialakeele nõkse ja apse. „Inglise keel on põnev ja lihtne! Võõrkeele oskus on rikkus, mis ei kaota kunagi ajas oma väärtust ning avab elus palju põnevaid uksi“, ütleb ta.

Õppekava kinnitatud: 12.08.2019

Viimati muudetud: 17.11.2020