Inglise keele kursus A2 tasemele (algajad ja taasalustajad)

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Inglise keele kursus A2 tasemele (algajad ja taasalustajad)

ÕPPEKAVARÜHM: Keeleõpe

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Euroopa keeleõppe raamdokument

EESMÄRK: Õppeaine eesmärgiks on kujundada võõrkeelepädevus A2 (läbimurre) tasemel. Õppeaine õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lähtuvad Euroopa keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud keeleoskustasemetest. Kursusel omandatakse teadmisi grammatikast, omandatakse elementaarne kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ning kõnelemisoskus, arendatakse põhisõnavara ja hääldust. Tutvustatakse suhtlemisel olulisi sihtkeele kultuurinorme ja üldkeele oskussõnavara. Toetatakse elukestva keeleõppe protsessi, milles olulisel kohal on järjepidevus.

Koolituse tulemusel õppija saavutab inglise keeles keeleoskustaseme A2.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab tutvustada iseennast, oma tegevusala ja elukohta, kasutades lihtsaid päheõpitud fraase ja lauseid ning kõige lihtsamaid igapäevaseid viisakusväljendeid, koostada lihtsamaid tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.
 • oskab kirjutada sidumata fraaside ja lausetega lühikesi, lihtsaid teateid;
 • suudab jälgida väga aeglast ja selge hääldusega kõnet, vajades sisu tabamiseks rohkelt pause;
 • mõistab väga lühikesi, lihtsaid tekste fraashaaval, leides tuttavaid sõnu ja tuntumaid fraase ning lugedes vajadusel teksti mitu korda.

SIHTGRUPP: Koolitus on suunatud vähese inglise keele kogemusega täiskasvanutele, kelle inglise keele oskus on tasemel A1.  

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: kursusele registreerumine ning tasemetesti sooritamine, mis edastatakse õppijale peale registreerimist.

ÕPPE KOGUMAHT: 180 akadeemilist tundi, millest 120 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 60 akadeemilist tundi on iseseisev töö.

ÕPPEKESKKOND: Õpperuumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja mugavalt ümberpaigutatavad õppelauad-toolid (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, tasuta WIFI; koolitus sisaldab kohvipause). Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

ÕPPEVAHENDID: lektori poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne õpe ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub vahemikul 13.30-17.00 (4 ak h päevas), neli korda nädalas tööpäeviti (E-N).

ÕPPESISU:

 • Perekond. Perekonna traditsioonid, pere igapäevaelu. Asesõnad.
 • Arvsõnad, põhi- ja järgarvud. Kellaajad.
 • Omadussõnade võrdlemine.
 • Kodukoht ja koduümbrus. Kust te pärit olete?
 • Elukeskkond. Elu maal ja linnas, plussid ja miinused.
 • Kohta näitavad eessõnad. Tegusõnade olevik.
 • Vaba aja tegevused.
 • Küsimuste esitamine.
 • Töö ja elukutsevalik. Ametliku kirja kirjutamine. Avaldus tööle kandideerimiseks.
 • Tegusõna minevik.
 • Modaalverbid. Kesksõnad. Aegade võrdlemine.
 • Aega näitavad eessõnad.
 • Määrsõnad.
 • Sündmuste, toimingute ja kavatsuste detailsem kirjeldamine.
 • Loendatavad ja loendamatud nimisõnad. Artikkel.
 • Söök ja jook. Restoran. Road.
 • Tee juhatamine.
 • Inimeste kirjeldamine.
 • Ilm. Aastaajad. Kuupäevad, kuud, tähtsündmused.          
 • Ettepanekute tegemine.
 • Reisimine. Puhkus. Täisminevik.

ÕPPEMEETODID:

Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleõppe osaosakusi – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale. Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutatakse palju paaris- ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsioonide dramatiseerimist, mis motiveerivad õppijaid aktiivselt kaasa töötama. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.

Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjal läbi piisavate korduste, olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.

Iseseisvad tööd antakse tunnis õpitu kinnistamiseks harjutuste vormis. Harjutused on suunatud kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ja sisaldavad ka mahukamaid koduseid ülesandeid (nt töö teksti või sõnavaraga). Sõnavara harjutamiseks antakse veebipõhiseid keeleõppeprogrammide ning harjutusvara ülesandeid. Iga teema käsitlus lõppeb teatud kirjaliku kokkuvõttega (näiteks lühikirjand, ankeet, tegevuse kirjeldus, mis kirjutatakse kodus).

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Põhiõpikud ja õppematerjalid: Headway Elementary, L&J. Soars, 2017; English Grammar in Use, R. Murphy, 2013; https://breakingnewsenglish.com/

Soovituslikud õppematerjalid: Interaktiivsed keeleõppeleheküljed: https://www.englisch-hilfen.de/en/

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine. Kursuse lõputesti (kirjalik ja/või suuline test) positiivseks soorituseks loetakse vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

Edukalt eksami sooritanud saavad koolitusasutuse Idee Turg lõputunnistuse ning võimaluse jätkata õpinguid järgmisel keele tasemekursusel (A2.1 või B1.1).

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Õpetaja Kati Kottisse on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli, õpetanud vene, inglise ja eesti keelt erinevates keeltekoolides, 11 aastat Tartu Kutsehariduskeskuses ja 3 aastat Kaitseväe Akadeemias. 

Hariduskäik:

 • 1994 – Tallinna Pedagoogikaülikool; filoloogia teaduskond: inglise keel ja kirjandus; inglise keele ja kirjanduse õpetaja
 • 1993 – Tallinna Pedagoogikaülikool; filoloogia teaduskond: vene keel ja kirjandus; vene keele ja  kirjanduse õpetaja, lisaeriala: eesti keel ja kirjandus.
 • 2011 Oxford, „Advanced CLIL“ (lõimitud aine- ja keeleõpe) – täienduskoolitus

Kati on alati leidlik ja loova suhtumisega, kõikide keelegruppide lemmik, õpetab ainult tõeliselt vajalikke asju kütkestaval moel ja eesmärgistatult, eristab olulist ebaolulisest, oskab oma teadmisi väga hästi edasi anda, on väärikas, tasakaalukas, konkreetne, omab suurt pilti (toob näiteid), pädev, hea suhtleja, naudib oma tööd, kohati pentsik, tekitab huvi, tuleb tundi ettevalmistatuna, sõbralik,  ta on isiksus, tekitab usaldust, loob hea õpikeskkonna. Erinevate erialade erialakeelt on Kati õpetanud tänaseks 15 aastat ja ta teab täpselt hea erialakeele nõkse ja apse. „Inglise keel on põnev ja lihtne! Võõrkeele oskus on rikkus, mis ei kaota kunagi ajas oma väärtust ning avab elus palju põnevaid uksi“, ütleb ta.

Õppekava kinnitatud: 17.04.2019

Viimati muudetud: 17.04.2019