Kodulehekülje loomine ja haldamine WordPressis

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Kodulehekülje loomine ja haldamine WordPressis

ÕPPEKAVARÜHM: Turunduse ja reklaam

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Kutsestandard „väikeettevõtja, tase 5“ – kompetentsid: B2.1. Äritegevuse kavandamine; B.2.2. Äritegevuse käivitamine; B.2.3 Äriprotsessi korraldamine.

EESMÄRK: Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks lihtsamat kodulehekülge Wordpressis.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • loob kodulehekülje WordPressis.

SIHTGRUPP: alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlus-huvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi õppida koostama kodulehte.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel

ÕPPE KOGUMAHT: 30 akadeemilist tundi, millest 24 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

ÕPPEKESKKOND: loenguruum (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI; koolitus sisaldab kohvipause).

ÕPPEVAHENDID: lektori poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub vahemikul 10.00-17.00, kaks kord nädalas tööpäeviti.

ÕPPESISU:

 • Interneti turvalisus ja veebilehe ülesehitus
 • Veebiserverid (pakkujad, hinnad)
 • Domeenid
 • Miks veebilehte vaja on? Erinevad veebilehe tüübid, näited erinevate eesmärkidega veebilehtedest ja funktsioonidest.
 • WordPress ise – võimalused, kuidas toimib?
 • WordPressi installeerimine
 • WordPressi selgitamine, menüüd, sektisoonid, pluginad, jt
 • Kodulehe sisuloome teooria ja praktika
 • Kontaktvormid
 • SEO tutvustamine
  • Arutelu
  • Tagasiside

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 24 ak/h: kaasav loeng, diskussioon, rühmatööd, paaristöö, rollimäng, situatsiooniülesanne

Iseseisev töö 6 ak/h: kodulehekülje koostamine vastavalt juhendmaterjalidele

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb koostada koduleht vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod: Kodulehekülje tagasisidestamine

Hindamiskriteerium: Õppija on koostanud kodulehekülje vastavalt etteantud õppematerjalidele vähemalt miinimumnõuetele.

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID:

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded, st valinud on vähemalt miinimumnõuetele vastav koduleht, on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud (st ei valminud koduleht vähemalt miinimumnõuetele vastav), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Sten Maileht on entusiastlik digiturundaja ning tegevjuht WideWise OÜ-s, kus ta tegeleb igapäevaselt äriklientide digiturundusega, sh strateegiate loomisega, planeerimisega, analüüsimisega jpm. Sten on nimetatud valdkonnas tegelenud juba pea 5 aastat, kus ta algselt alustas strateegiliste veebilehtede loomisega ning liikus edasi suuremalt digiturunduse suunal. Tänaseks on ta aidanud mitmetel ettevõtetel digimaailmas jälgi seada ning tulemuslikult tegutseda. Haridusteekond on viinud Steni õppima Tartu Ülikooli, kus ta õpib majandusteadust ning informaatikat.

Õppekava kinnitatud: 02.05.2019

Viimati muudetud: 02.05.2019