Mäng on väikese inimese töö

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Mäng on väikese inimese töö

ÕPPEKAVARÜHM: Lastehoid ja noorte teenused 

EESMÄRK: Koolituse eesmärgiks on anda teadmised ja oskused erinevate mängude planeerimiseks ja läbiviimiseks.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

  • oskab leida, valida ja kohandada vanusele sobivaid mänge;
  • oskab püstitada mängu eesmärgid ja hinnata nende täitumist;
  • teab, mida silmas pidada mängu ette valmistades ja läbi viies (vahendid, riskid jms)

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: Õppe alustamise tingimused puuduvad.

ÕPPE KOGUMAHT: 8 akadeemilist tundi (auditoore töö)

ÕPPEKESKKOND: loenguruum (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI; koolitus sisaldab kohvipause).

ÕPPEVAHENDID: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne õpe, mis toimub vahemikul 10.00-17.00.

ÕPPESISU:

  • Mängude ülesanded ja eesmärgid, mängude liigid;
  • mängude korraldamise etapid;
  • võtmetegevused ja edukust mõjutavad tegurid.

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 8 ak/h: Loeng, praktiline töö, arutelu

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:  Koolitaja koostatud õppematerjalid trükituna ja soovituslik kirjandus.

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Mitteeristav hindamine:

  • rühmatööde ja arutelude kaudu;
  • ette valmistatud mängu läbiviimine ja arutelu.

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID:

Koolituse läbimise ja tunnistuse saamise tingimuseks on aktiivne osalemine koolituspäeval ning praktilise töö sooritamine.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Astra Pintson-Käo on sotsiaalteaduste magister cum laude (TÜ, kommunikatsioonijuhtimine; BA ajakirjandus ja suhtekorraldus). Magistritöö uuris sündmuste efektiivsust sisekommunikatsiooni, organisatsioonikultuuri ja töömotivatsiooni seisukohast.

Täiskasvanute koolitaja tase 6.

Töötanud erinevates haridusasutustes, rahvusvahelistes kontsernides, avalikus sektoris. Olnud organisatsioonikäitumise, integreeritud kommunikatsiooni, sündmuskorralduse ja mänguõpetuse lektor Tartu KHK-s. Viinud läbi sündmus- ja koosolekukorralduse koolitusi Reiting PR-s ning kommunikatsioonikoolitusi Koolituskeskus ABC-s. Juhendanud Töötukassa tööharjutusgruppe. Pikaajalise praktilise kogemusega erinevate sündmuste planeerimisel ja läbiviimisel (meelelahutusüritused, organisatsioonide motivatsiooniüritused, seminarid, tuletõrjespordi võistlused jms).

Õppekava kinnitatud: 18.03.2018

Viimati muudetud: 18.03.2018