Organisatsioonikommunikatsioon ja suhtlemine organisatsioonis

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Organisatsioonikommunikatsioon ja suhtlemine organisatsioonis

ÕPPEKAVARÜHM: 0417    Tööoskuste õppekavarühm

EESMÄRK: Koolituse eesmärgiks on anda teadmised sise- ja väliskommunikatsiooni võtmeteguritest ning tänapäeva meedia toimimisest.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

  • teab sise- ja väliskommunikatsiooni efektiivse toimimise mõjutajaid;
  • planeerib organisatsiooni kommunikatsioonitegevusi;
  • tunneb ja arvestab tänapäeva meedia eripärasid.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: Õppe alustamise tingimused puuduvad.

ÕPPE KOGUMAHT: 8 akadeemilist tundi (auditoore töö)

ÕPPEKESKKOND: loenguruum

ÕPPEVAHENDID: lektori poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne õpe, mis toimub vahemikul 10.00-17.00.

ÕPPESISU:

  • Sisekommunikatsioon juhtimise, motiveerimise ja organisatsioonikultuuri loomise kontekstis.
  • Väliskommunikatsiooni olulisus, kanalid ja meetodid.
  • Tänapäeva meediasuhtluse võimalused ja ohud.

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 8 ak/h: kaasav loeng, erinevad aktiivõppemeetodid (grupiarutelud jms).

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Mitteeristav hindamine:

  • rühmatööde ja arutelude kaudu.

Koolituse läbimise tingimuseks on aktiivne osalemine koolituspäeval.

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID:

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

TÕEND, kui õpiväljundeid ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Astra Pintson-Käo on sotsiaalteaduste magister cum laude (TÜ, kommunikatsioonijuhtimine; BA ajakirjandus ja suhtekorraldus). Magistritöö uuris sündmuste efektiivsust sisekommunikatsiooni, organisatsioonikultuuri ja töömotivatsiooni seisukohast.

Täiskasvanute koolitaja tase 6.

Töötanud erinevates haridusasutustes, rahvusvahelistes kontsernides, avalikus sektoris. Olnud organisatsioonikäitumise, integreeritud kommunikatsiooni, sündmuskorralduse ja mänguõpetuse lektor Tartu KHK-s. Viinud läbi sündmus- ja koosolekukorralduse koolitusi Reiting PR-s ning kommunikatsioonikoolitusi Koolituskeskus ABC-s. Juhendanud Töötukassa tööharjutusgruppe. Pikaajalise praktilise kogemusega erinevate sündmuste planeerimisel ja läbiviimisel (meelelahutusüritused, organisatsioonide motivatsiooniüritused, seminarid, tuletõrjespordi võistlused jms).

Õppekava kinnitatud: 28.03.2018

Viimati muudetud: 28.03.2018