Personalitöö baaskoolitus

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Personalitöö baaskoolitus

ÕPPEKAVARÜHM: Töökorraldus

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: töölepinguseadus; personalispetsialist, tase 5 kutsestandard (kompetentsid: B2.1 Personalitöö korraldamine, B2.3 Töötajate motiveerimine ja tasustamine, B2.4 Töösuhete administreerimine ja personaliarvestus).

EESMÄRK: Koolituse eesmärk on anda vajalikud baasteadmised ning oskused korraldada mikroettevõtte personalivaldkonna tööd.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab personalitöö korraldamise, tööseadusandluse põhialuseid.
 • Teab, kuidas vormistada ja säilitada personalialaseid dokumente vastavalt kehtivatele nõuetele.
 • Teab, personaliarvestuse põhimõtteid ja tegevusi.
 • Teab erinevusi ja oskab kasutada sobivaid lepinguvorme (tööleping, töövõtuleping, jms).

SIHTGRUPP: alustavad ja tegutsevad mikroettevõtjad

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel

ÕPPE KOGUMAHT: 28 akadeemilist tundi, millest 24 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 4 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

ÕPPEKESKKOND: loenguruum (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI, koolitus sisaldab kohvipause). 

ÕPPEVAHENDID: lektori poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. 

ÕPPESISU:

 • Personalitöö olemus ja roll täna.
 • Töösuhete administreerimine, dokumentatsioon.
 • Tööõigus (töölepinguseadus, tööleping, töövõtuleping, käsundusleping).
 • Tööandja kohustused ja vastutus.
 • Isikuandmete töötlemine, materiaalne vastutus.
 • Tasu liigid ja nende rakendamise põhimõtted.
 • Töötajate hindamine ja meeskonnatöö.
 • Enesemotivatsioon ja ajajuhtimine.

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 28 ak/h: loeng, seminar, diskussioon, rühmatöö, paaristöö, situatsiooniülesanne.

Iseseisev töö 4 ak/h: ülesannete lahendamine vastavalt juhendmaterjalidele.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Soovituslik õppematerjal:

 • Töölepinguseadus
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
 • Isikuandmete kaitse seadus

Materjalid saadaval www.riigiteataja.ee,  kindlasti jälgida, et kasutate hetkel kehtivat redaktsiooni.

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 90% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb  koostada ette antud teemal personalitöö alane dokument ja lahendada tööseadusandlusalane kaasus. Hindamine on mitteeristav.

 

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Personalitöö alase dokumendi koostamine;

 

 

Tööseadusandlusalase kaasuse lahendamine;

Dokumendi vormistuse korrektsus, nõuetele vastavus.

Sisuline vastavus seadusandlusele, õigusaktidele.

Kirjeldatud olukorra, mõistmine, probleemi sõnastamine.

Töölepinguseaduse õigete punktide väljatoomis tundmine.

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID:

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud (st lõpetamise tingimused ei ole täidetud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Angela Aidla on töötanud personali- ja teenindusjuhina nii tootmis- kui teenindussektoris, samuti olnud sisekoolitaja. 

Omandas rakenduskõrghariduse personalijuhtimise erialal. Lõputöö teemaks oli mentorlussüsteemi loomine ja raknedamine tootmisettevõtetes. Samuti on täiendanud teadmisi PARE koolitusprogrammides osaledes, Tallinna Tehnikaülikooli personalijuhtimise magistriõppes (magistritöö koostamisel) ja mitmetel erialastel täiendkoolitustel.

Angela jaoks on olulised tööelu märksõnad eneseteostus ja rahulolu tööga. Püüb ise suurema rahulolu ja õnnetunde poole tööelus ja läbi koolituste soovib anda omapoolse panuse, et rõõm, rahulolu ja tubli sooritus töös oleks reaalsed suurused.

Õppekava kinnitatud: 25.06.2018

Viimati muudetud:25.06.2018