Personalitöö baaskoolitus

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Personalitöö baaskoolitus

ÕPPEKAVARÜHM: Töökorraldus

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: töölepinguseadus; personalispetsialist, tase 5 kutsestandard (kompetentsid: B2.1 Personalitöö korraldamine, B2.3 Töötajate motiveerimine ja tasustamine, B2.4 Töösuhete administreerimine ja personaliarvestus).

EESMÄRK: Koolituse eesmärk on anda vajalikud baasteadmised ning oskused korraldada mikroettevõtte personalivaldkonna tööd.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab personalitöö korraldamise, tööseadusandluse põhialuseid.
 • Teab, kuidas vormistada ja säilitada personalialaseid dokumente vastavalt kehtivatele nõuetele.
 • Teab, personaliarvestuse põhimõtteid ja tegevusi.
 • Teab erinevusi ja oskab kasutada sobivaid lepinguvorme (tööleping, töövõtuleping, jms).

SIHTGRUPP: alustavad ja tegutsevad mikroettevõtjad

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel

ÕPPE KOGUMAHT: 28 akadeemilist tundi, millest 24 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 4 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

ÕPPEKESKKOND: loenguruum (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI, koolitus sisaldab kohvipause). 

ÕPPEVAHENDID: lektori poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. 

ÕPPESISU:

 • Personalitöö olemus ja roll täna.
 • Töösuhete administreerimine, dokumentatsioon.
 • Tööõigus (töölepinguseadus, tööleping, töövõtuleping, käsundusleping).
 • Tööandja kohustused ja vastutus.
 • Isikuandmete töötlemine, materiaalne vastutus.
 • Tasu liigid ja nende rakendamise põhimõtted.
 • Töötajate hindamine ja meeskonnatöö.
 • Enesemotivatsioon ja ajajuhtimine.

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 28 ak/h: loeng, seminar, diskussioon, rühmatöö, paaristöö, situatsiooniülesanne.

Iseseisev töö 4 ak/h: ülesannete lahendamine vastavalt juhendmaterjalidele.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Soovituslik õppematerjal:

 • Töölepinguseadus
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
 • Isikuandmete kaitse seadus

Materjalid saadaval www.riigiteataja.ee,  kindlasti jälgida, et kasutate hetkel kehtivat redaktsiooni.

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 90% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb  koostada ette antud teemal personalitöö alane dokument ja lahendada tööseadusandlusalane kaasus. Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Personalitöö alase dokumendi koostamine;

 

 

Tööseadusandlusalase kaasuse lahendamine;

Dokumendi vormistuse korrektsus, nõuetele vastavus.

Sisuline vastavus seadusandlusele, õigusaktidele.

Kirjeldatud olukorra, mõistmine, probleemi sõnastamine.

Töölepinguseaduse õigete punktide väljatoomis tundmine.

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID:

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud (st lõpetamise tingimused ei ole täidetud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Liina Laanemets on koolitus- ja turundusjuht, kes omandanud rakenduskõrghariduse cum laude majandusarvestuse erialal ning kaitsenud lõputöö finantsanalüüsi valdkonnas teemal “AS Eesti Post finantsnäitajate võrdlev analüüs”. Samuti täiendanud end Portugalis, õppides juhtimis- ja kuluarvestust. Hetkel lõpetab Eesti Maaülikoolis finantsjuhtimise magistrantuuri (ained läbitud, koostab magistritööd). Ühtlasi õpib Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis.

Varasemalt on ta töötanud spetsialistina e-arvete valdkonnas, koolitus- ja müügijuhina, raamatupidajana, majandustoimetuse ajakirjanikuna erinevates meediaväljaannetes ning keskkoolides ettevõtluse, majanduse ja raamatupidamise õpetajana. Samuti on ta ülikoolide juures külalislektoriks. Liina on juhendanud üle 400 äriplaani.

Liina on läbinud koolitaja koolituse mahus 160 akadeemilist tundi.

Lea Tõruvere on lõpetanud müügikorralduse eriala ning omandanud rakenduskõrghariduse kaubandusökonoomikas. Ta on töötanud aastast 2007 kaubandussektoris, liikudes järest edasi – saalitöötaja, letitöötaja, kassapidaja, kaubakategooria juht, müügiesindaja, vanem väljapanekute spetsialist ja koolitusjuht. Hetkel on Lea tegev erasektoris, olles ettevõtte tegevjuht ning kaubanduse valdkonna koolitaja.

Õppekava kinnitatud: 25.06.2018

Viimati muudetud:25.06.2018