Praktilise turunduse alused (turunduse ABC)

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Praktilise turunduse alused (turunduse ABC)

ÕPPEKAVARÜHM: Turunduse ja reklaam

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Kutsestandard „väikeettevõtja, tase 5“ – kompetentsid: B2.1. Äritegevuse kavandamine; B.2.2. Äritegevuse käivitamine; B.2.3 Äriprotsessi korraldamine.

EESMÄRK: Koolituse läbinu on võimeline juhtima organisatsiooni ja toodete/teenuste turundust.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • Omab ülevaadet turunduse olemusest ja turunduse planeerimisest.
 • Teab, mis on eduka brändi võtmetegurid ja oskab brändi kujundada.
 • Omab ülevaadet visuaalsest turundusest (printreklaam, veebibännerid) ja erinevatest kujundustööriistadest (nii tasuta kui tasulised).
 • Oskab ennast ja enda ideed edukalt esitleda (pitching/liftikõne).
 • Omab ülevaadet turundustegevuste planeerimise protsessist (turundusstrateegia ja -taktika).
 • Omab ülevaadet digiturundusest (trendid, kanalid, võimalused, reklaamid).
 • Mõistab ja oskab koostada oma toote/teenuse väärtuspakkumist vastavalt sihtrühmale (toote ja teenuse disain).

SIHTGRUPP: alustavad ja tegutsevad mikro- ja väikeettevõtjad, ettevõtlus-huvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi turunduse vastu.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel

ÕPPE KOGUMAHT:  44 akadeemilist tundi, millest 32 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 12 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

ÕPPEKESKKOND: loenguruum (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI; koolitus sisaldab kohvipause).

ÕPPEVAHENDID: lektori poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub vahemikul 10.00-17.00, üks-kaks kord nädalas tööpäeviti.

ÕPPESISU: Koolituse raames omandatakse teadmisi turundus-keskkonna ja turunduse juhtimiseks. Üldised läbitavad teemad on järgmised:

 • Turunduse olemus, strateegia, taktika, planeerimine
 • Brändi juhtimine
 • Visuaalne turundus
 • Printreklaam, veebibännerid
 • Kujundustööriistad
 • Eneseväljendusoskus (pitching)
 • Digiturundus
 • Toote/teenuse väärtuspakkumine

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 32 ak/h: loeng, seminar, diskussioon, rühmatööd, juhtumianalüüsid

Iseseisev töö 12 ak/h: turundusplaani koostamine vastavalt ette antud ülesandele, juhtumianalüüs

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Soovituslik õppematerjal:

 • Kuusik jt. Teadlik turundus. Tartu 2010
 • Hollensen, S. Marketing Management, A Relationship Approach. Pearson Education, 2003
 • WSI. Digital Minds 2015

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb koostada turundusplaan (turunduskampaania) vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod: turundusplaani (turunduskampaania) tagasisidestamine

Hindamiskriteerium: Õppija on koostanud turundusplaani (turunduskampaania) vastavalt etteantud õppematerjalidele vähemalt miinimumnõuetele

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded, st valminud on vähemalt miinimumnõuetele vastav projektiplaan.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud (st valminud projektiplaan vähemalt miinimumnõuetele ei ole vastav), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Madli Kõiv

Andres Vaher on särav ja alati avatud meelega turundusspetsialist ning omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi. Ta on töötanud turundusjuhina väikestes ja suurtes firmades ning riiklikes asutustes. Hetkel töötab ta Tartu Ülikooli Ideelaboris turundus- ja kommunikatsioonispetsialistina ning on lisaks mentor alustavatele ettevõtetele. Oma töös puutub ta tihedalt kokku rahvusvaheliste klientidega ja turundusega välisriikides. Huvi turunduse vastu viis ta õppima Tartu Ülikooli majandusteadust, kus spetsialiseerus turundusele ja juhtimisele. Lisaks on ta koos elukaaslasega, kes on samuti turundusspetsialist, alustanud ettevõtlusega, et pakkuda ettevõtetele kõiksugu turundusalast nõustamist ja teenust.

Madli Kõiv on särasilmne ning alati põnevatest ideedest pakatav turundusspetsialist Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas. Oma töös puutub ta palju kokku organisatsiooni brändi loomise ja arendamisega, kus tuleb pidevalt leida uusi viise kuidas kommunikatsiooni abil suurema auditooriumini jõuda. Oma magistrikraadi on ta kaitsnud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas neuroturunduse teemal. Tema töö oli esimene neuroturunduslik artikli vormis lõputöö, kus võrreldi kahte erinevat pilgujälgimise meetodit. Lisaks on ta koos elukaaslasega, kes on samuti turundusspetsialist, alustanud ettevõtlusega, et pakkuda ettevõtetele kõiksugu turundusalast nõustamist ja teenust.

Õppekava kinnitatud: 16.05.2019

Viimati muudetud: 19.05.2019