Projektijuhtimise ABC

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Projektijuhtimise ABC

ÕPPEKAVARÜHM: 0413 juhtimise ja halduse õppekavarühm

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: kutsestandard „„nooremprojektijuht, tase 5“ –  kompetentsid: A.2.1 Projekti kohandamine keskkonnaga, A.2.2 Inimeste juhtimine projektis, A.2.3 Projektijuhtimise protsesside läbiviimine

EESMÄRK: Koolituse lõpuks on osalejatel teadmised ja praktilised oskused edukate projektide koostamiseks ning läbiviimiseks.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • teab, mis on projekt ja milleks seda vaja on;
 • teab, mis on projekti elutsükkel, telg ja kava;
 • teab erinevaid projektide rahastusvõimalusi ning rahastajate ootusi taotlustele;
 • oskab projekti strateegiliselt planeerida ja kasutada erinevaid planeerimisvahendeid;
 • oskab seada projektidele konkreetseid ja reaalseid eesmärke;
 • oskab koostada projekti eelarvet, arvestada oma- ja kaasfinantseeringut;
 • teab, kuidas hinnata projekti lõpptulemust ning tulemuste ja eesmärkide vastavust.

SIHTGRUPP: Koolitus on suunatud vähese projektikirjutamise kogemusega (või ilma kogemuseta) väikeettevõtjatele või ettevõtlust alustavatele inimestele, MTÜ-de esindajatele ja liikmetele, vabatahtlikele ning kõigile teistele, kes vajavad edukate projektide kirjutamise ja läbiviimise oskust.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel; keskharidus või sellega võrdsustatud haridus

ÕPPE KOGUMAHT: 44 akadeemilist tundi, millest 24 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

ÕPPEKESKKOND: loenguruum (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI; koolitus sisaldab kohvipause).

ÕPPEVAHENDID: lektori poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub vahemikul 10.00-17.00, üks-kaks kord nädalas tööpäeviti.

ÕPPESISU:

 • Projekti elutsükkel, telg ja kava
 • Strateegiline planeerimine, eesmärkide sõnastamine
 • Projekti ettevalmistamine, vajaduste kaardistamine, probleemide analüüs (SMART reegel, loogiline maariks)
 • Projekti sidusrühmade ja huvigruppide kaasamine
 • Projektipõhine arvestus, eelarve, oma- ja kaasfinantseeringu arvestus
 • Dokumenteerimine ja dokumendisüsteemi juurutamine lähtuvalt projektipõhisest finantsmudelist
 • Exceli põhised eelarvetabelid, prognoositabelid
 • Projekti lõpetamine ja hindamine, aruandluse koostamine
 • Rahvusvahelised ja siseriiklikud projektid, Kuidas leida investeeringuid ja rahastamise võimalusi (sh EAS, Töötukassa, PRIA jne toetused)?
 • Näpunäiteid projekti esitlemiseks ning kaitsmiseks
 • projektide esitlemine ning kaitsmine
 • Arutelu
 • Tagasiside

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 24 ak/h: loeng, seminar, diskussioon, rühmatööd

Iseseisev töö 20 ak/h: projektiplaani koostamine vastavalt etteantud ülesandele, eneseanalüüs

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Soovituslik õppematerjal:

 • Projektijuhtimine, Algis Perens, 2001
 • Tee nii! Projektijuhtimise konspekt, Margo Siilbek, 2014

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 80% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb koostada projektiplaan vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine on mitteeristav.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded, st valminud on vähemalt miinimumnõuetele vastav projektiplaan.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud (st valminud projektiplaan vähemalt miinimumnõuetele ei ole vastav), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Merle Mägi on 15-aastase projektitöö kogemusega eraettevõtja, kes on omandanud ühe magistrikraadi linnakorralduses ning töötanud omavalitsuses linnaaarengu peaspetsilistina. Varasemalt töötas Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis projektijuhi/nooremteadurina, kus juhtis ja koostas ning andis sisendit nii suurtele rahvusvahelistele projektidele kui väiksematele siseriiklikele projektidele. Hetkel omandab teist magistrikraadi Tartu Ülikooli sotsioloogia erialal ning viib läbi erinevaid uuringuid ja mõjude analüüse.

Õppekava kinnitatud: 06.05.2019

Viimati muudetud: 26.05.2019