Raamatupidamine algajale

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Raamatupidamine algajale

ÕPPEKAVARÜHM: Majandusarvestus ja maksundus

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: raamatupidamisseadus; raamatupidaja, tase 5 kutsestandard (kompetentsid: B2.1 Finantsarvestus  B2.2 Maksuarvestus).

EESMÄRK: Koolituse eesmärk on anda vajalikud baasteadmised ning oskused korraldada mikroettevõtte raamatupidamist.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab, kuidas vormistada ja säilitada raamatupidamisdokumente vastavalt seadustele ja muudele normatiivaktidele.
 • Kirjendab ja dokumenteerib lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi.
 • Koostab lühendatud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi.
 • Oskab arvestada maksud ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele.

SIHTGRUPP: alustavad ja tegutsevad mikroettevõtjad. NB! Eelnev raamatupidamiskogemus ei ole vajalik.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel

ÕPPE KOGUMAHT: 52 akadeemilist tundi, millest 32 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

ÕPPEKESKKOND: loenguruum (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI; koolitus sisaldab kohvipause). 

ÕPPEVAHENDID: lektori poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. 

ÕPPESISU:

 • Majandusarvestuse mõiste ja liigid tulenevalt raamatupidamise seadusest ja Eesti finantsaruandluse standardist (EFS).
 • Raamatupidamise korraldamine, ülesanded, printsiibid.
 • Ettevõtte majanduslikud vahendid ja nende moodustamise allikad, sh tulude ja kulude arvestus.
 • Majandustehing, muudatuste mõju finantselementidele – bilanss, kasumiaruanne.
 • Konto mõiste, -ehitus, -liigid. Kahekordne kirjendamine, lausend.
 • Sünteetiline ja analüütiline arvestus kontodel.
 • Raamatupidamise algdokumendid: mõiste, liigitus, rekvisiidid, dokumendikäive, vormistamine, töötlemine, säilitamine.
 • Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamises.
 • Töötasu arvestamine.
 • Baasteadmised maksundusest ning maksundust reguleerivad õigusaktid.
 • Raamatupidamise aastaaruanne.
 • Raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtted.
 • Erinevate raamatupidamisprogrammide tutvustus.

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 32 ak/h: loeng, seminar, diskussioon, rühmatöö, paaristöö, rollimäng, situatsiooniülesanne

Iseseisev töö 20 ak/h: ülesannete lahendamine vastavalt juhendmaterjalidele, eneseanalüüs

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus; raamatupidamise seadus; raamatupidamise toimkonna juhendid.

Soovituslik õppematerjal:

 • Ettevõtlus õpik-käsiraamat, K. Suppi, 2013
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine, E. Kikas, 2003

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 90% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele (vähemalt 51%) ning koostada sise-eeskiri. Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Kirjalik test (hõlmab läbitud teemasid, st õppesisu)

(valikvastustega küsimused)

●        vastab valikvastustega küsimustele.

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID:

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud (st lõpetamise tingimused ei ole täidetud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Liina Laanemets on koolitus- ja turundusjuht, kes omandanud rakenduskõrghariduse cum laude majandusarvestuse erialal ning kaitsenud lõputöö finantsanalüüsi valdkonnas teemal “AS Eesti Post finantsnäitajate võrdlev analüüs”. Samuti täiendanud end Portugalis, õppides juhtimis- ja kuluarvestust. Hetkel lõpetab Eesti Maaülikoolis finantsjuhtimise magistrantuuri (ained läbitud, koostab magistritööd).

Varasemalt on ta töötanud spetsialistina e-arvete valdkonnas, koolitus- ja müügijuhina, kuluraamatupidajana, majandustoimetuse ajakirjanikuna erinevates meediaväljaannetes ning keskkoolides ettevõtluse, majanduse ja raamatupidamise õpetajana. Liina on juhendanud paarsada äriplaani.

Liina on läbinud koolitaja koolituse mahus 160 akadeemilist tundi.

Õppekava kinnitatud: 29.05.2018

Viimati muudetud:  29.05.2018