Raamatupidamise ABC alustavale ettevõtjale personalitöö väljaõppega

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Raamatupidamise ABC alustavale ettevõtjale personalitöö väljaõppega

ÕPPEKAVARÜHM: Majandusarvestus ja maksundus

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: raamatupidamisseadus; raamatupidaja, tase 5 kutsestandard (kompetentsid: B2.1 Finantsarvestus  B2.2 Maksuarvestus); töölepinguseadus; personalispetsialist, tase 5 kutsestandard (kompetentsid: B2.1 Personalitöö korraldamine, B2.3 Töötajate motiveerimine ja tasustamine, B2.4 Töösuhete administreerimine ja personaliarvestus).

EESMÄRK: Koolituse eesmärk on anda vajalikud baasteadmised personalitöö valdkonnast ning oskused korraldada või tellida raamatupidamisbüroolt mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • Koostab raamatupidamise lihtsustatud sise-eeskirja. Teab, kuidas vormistada ja säilitada raamatupidamisdokumente vastavalt seadustele ja muudele normatiivaktidele.
 • Kirjendab ja dokumenteerib lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi.
 • Koostab lühendatud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi.
 • Oskab arvestada maksud ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele.
 • Teab personalitöö korraldamise, tööseadusandluse põhialuseid.
 • Teab, kuidas vormistada ja säilitada personalialaseid dokumente vastavalt kehtivatele nõuetele.
 • Teab, personaliarvestuse põhimõtteid ja tegevusi.
 • Teab erinevusi ja oskab kasutada sobivaid lepinguvorme (tööleping, töövõtuleping, jms).

SIHTGRUPP: alustavad ja tegutsevad väikeettevõtjad. NB! Eelnev raamatupidamiskogemus ei ole vajalik.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel

ÕPPE KOGUMAHT: 124 akadeemilist tundi, millest 80 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 44 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

ÕPPEKESKKOND: loenguruum (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI, koolitus sisaldab kohvipause). 

ÕPPEVAHENDID: lektori poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub vahemikul 10.00-17.00, kaks-kolm kord nädalas tööpäeviti.

ÕPPESISU:

Moodul: raamatupidamine

 • Majandusarvestuse mõiste ja liigid tulenevalt raamatupidamise seadusest ja Eesti finantsaruandluse standardist (EFS).
 • Raamatupidamise korraldamine, ülesanded, printsiibid.
 • Ettevõtte majanduslikud vahendid ja nende moodustamise allikad, sh tulude ja kulude arvestus.
 • Majandustehing, muudatuste mõju finantselementidele – bilanss, kasumiaruanne.
 • Konto mõiste, -ehitus, -liigid. Kahekordne kirjendamine, lausend.
 • Sünteetiline ja analüütiline arvestus kontodel.
 • Raamatupidamise algdokumendid: mõiste, liigitus, rekvisiidid, dokumendikäive, vormistamine, töötlemine, säilitamine.
 • Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamises.
 • Töötasu arvestamine.
 • Baasteadmised maksundusest ning maksundust reguleerivad õigusaktid.
 • Raamatupidamise aastaaruanne.
 • Raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtted.
 • Erinevate raamatupidamisprogrammide tutvustus.

Moodul: personalitöö

 • Personalitöö olemus ja roll täna.
 • Töösuhete administreerimine, dokumentatsioon.
 • Tööõigus (töölepinguseadus, tööleping, töövõtuleping, käsundusleping).
 • Tööandja kohustused ja vastutus.
 • Isikuandmete töötlemine, materiaalne vastutus.
 • Tasu liigid ja nende rakendamise põhimõtted.
 • Töötajate hindamine ja meeskonnatöö.
 • Enesemotivatsioon ja ajajuhtimine.

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 80 ak/h: loeng, seminar, diskussioon, rühmatöö, paaristöö, rollimäng, situatsiooniülesanne

Iseseisev töö 44 ak/h: ülesannete lahendamine vastavalt juhendmaterjalidele, eneseanalüüs

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus; raamatupidamise seadus; töölepinguseadus; raamatupidamise toimkonna juhendid.

Soovituslik õppematerjal:

 • Ettevõtlus õpik-käsiraamat, K. Suppi, 2013
 • Finantsarvestus, J. Alver, L. Alver, 2009
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
 • Isikuandmete kaitse seadus

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada hindamise ülesanded positiivsetele tulemustele.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Raamatupidamise lihtsustatud sise-eeskiri ●        koostab raamatupidamise sise-eeskirja väikese suurusega majandusüksusele lähtudes koolitaja poolt antud formaadile.
Personalitöö alase dokumendi koostamine ●        Dokumendi vormistuse korrektsus, nõuetele vastavus.

●        Sisuline vastavus seadusandlusele, õigusaktidele.

Tööseadusandlusalase kaasuse lahendamine ●        Kirjeldatud olukorra, mõistmine, probleemi sõnastamine.

●        Töölepinguseaduse õigete punktide väljatoomis tundmine.

 

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID:

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud (st lõpetamise tingimused ei ole täidetud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Liina Laanemets on koolitus- ja turundusjuht, kes omandanud rakenduskõrghariduse cum laude majandusarvestuse erialal ning kaitsenud lõputöö finantsanalüüsi valdkonnas teemal “AS Eesti Post finantsnäitajate võrdlev analüüs”. Samuti täiendanud end Portugalis, õppides juhtimis- ja kuluarvestust. Hetkel lõpetab Eesti Maaülikoolis finantsjuhtimise magistrantuuri (ained läbitud, koostab magistritööd).

Varasemalt on ta töötanud spetsialistina e-arvete valdkonnas, koolitus- ja müügijuhina, kuluraamatupidajana, majandustoimetuse ajakirjanikuna erinevates meediaväljaannetes ning keskkoolides ettevõtluse, majanduse ja raamatupidamise õpetajana. Liina on juhendanud paarsada äriplaani.

Liina on läbinud koolitaja koolituse mahus 160 akadeemilist tundi.

Angela Aidla on töötanud personali- ja teenindusjuhina nii tootmis- kui teenindussektoris, samuti olnud sisekoolitaja. 

Omandas rakenduskõrghariduse personalijuhtimise erialal. Lõputöö teemaks oli mentorlussüsteemi loomine ja rakendamine tootmisettevõtetes. Samuti on täiendanud teadmisi PARE koolitusprogrammides osaledes, Tallinna Tehnikaülikooli personalijuhtimise magistriõppes (magistritöö koostamisel) ja mitmetel erialastel täiendkoolitustel.

Angela Aidla jaoks on olulised tööelu märksõnad eneseteostus ja rahulolu tööga. Püüab ise suurema rahulolu ja õnnetunde poole tööelus ja läbi koolituste soovib anda omapoolse panuse, et rõõm, rahulolu ja tubli sooritus töös oleks reaalsed suurused.

Õppekava kinnitatud: 30.06.2018

Viimati muudetud: 30.06.2018