Raamatupidamise ABC alustavale ettevõtjale

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Raamatupidamise ABC alustavale ettevõtjale

ÕPPEKAVARÜHM: Majandusarvestus ja maksundus

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: raamatupidamisseadus; raamatupidaja, tase 5 kutsestandard (kompetentsid: B2.1 Finantsarvestus  B2.2 Maksuarvestus).

EESMÄRK: Koolituse eesmärk on anda vajalikud baasteadmised ning oskused korraldada või tellida raamatupidamisbüroolt mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • Koostab raamatupidamise lihtsustatud sise-eeskirja. Teab, kuidas vormistada ja säilitada raamatupidamisdokumente vastavalt seadustele ja muudele normatiivaktidele.
 • Kirjendab ja dokumenteerib lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi.
 • Koostab lühendatud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi.
 • Oskab arvestada maksud ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele.

SIHTGRUPP: alustavad ja tegutsevad väikeettevõtjad. NB! Eelnev raamatupidamiskogemus ei ole vajalik.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel; keskharidus või sellega võrdsustatud haridus

ÕPPE KOGUMAHT: 88 akadeemilist tundi, millest 48 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 40 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

ÕPPEKESKKOND: loenguruum (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI; koolitus sisaldab kohvipause). 

Õppijate arv raamatupidamise koolitusel ühes grupis on max 8 inimest.

ÕPPEVAHENDID: lektori poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub vahemikul 10.00-17.00, kaks-kolm kord nädalas tööpäeviti.

ÕPPESISU:

 • Majandusarvestuse mõiste ja liigid tulenevalt raamatupidamise seadusest ja Eesti finantsaruandluse standardist (EFS).
 • Raamatupidamise korraldamine, ülesanded, printsiibid.
 • Ettevõtte majanduslikud vahendid ja nende moodustamise allikad, sh tulude ja kulude arvestus.
 • Majandustehing, muudatuste mõju finantselementidele – bilanss, kasumiaruanne.
 • Konto mõiste, -ehitus, -liigid. Kahekordne kirjendamine, lausend.
 • Sünteetiline ja analüütiline arvestus kontodel.
 • Raamatupidamise algdokumendid: mõiste, liigitus, rekvisiidid, dokumendikäive, vormistamine, töötlemine, säilitamine.
 • Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamises.
 • Töötasu arvestamine.
 • Baasteadmised maksundusest ning maksundust reguleerivad õigusaktid.
 • Raamatupidamise aastaaruanne.
 • Raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtted.
 • Erinevate raamatupidamisprogrammide tutvustus.

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 48 ak/h: loeng, seminar, diskussioon, rühmatöö, paaristöö, rollimäng, situatsiooniülesanne

Iseseisev töö 40 ak/h: ülesannete lahendamine vastavalt juhendmaterjalidele, eneseanalüüs

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus; raamatupidamise seadus; raamatupidamise toimkonna juhendid.

Soovituslik õppematerjal:

 • Ettevõtlus õpik-käsiraamat, K. Suppi, 2013
 • Finantsarvestus, J. Alver, L. Alver, 2009
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine, E. Kikas, 2003

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele (vähemalt 51%) ning koostada sise-eeskiri. Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Kirjalik test (hõlmab läbitud teemasid, st õppesisu)

(avatud küsimused; valikvastustega küsimused; situatsioonülesannete lahendamine)

●        kirjeldab finantsarvestuse põhimõtteid (alusprintsiipe) ning seostab neid majandussündmustega, lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest mikro- ja väikese suurusega majandusüksustele;

●        kirjeldab raamatupidamise dokumentide süstematiseerimise ja arhiveerimise nõudeid;

●        koostab finantsaruanded, kasutades erialast sõnavara, võttes aluseks kirjendatud ja dokumenteeritud majandussündmused ning lähtudes kehtivatest standarditest;

●        arvestab ettenähtud maksud ja maksed vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

Raamatupidamise lihtsustatud sise-eeskiri ●        koostab raamatupidamise sise-eeskirja väikese suurusega majandusüksusele lähtudes koolitaja poolt antud formaadile.
Algdokumentide vormistamine ●        oskab koostada palgalehte ja müügiarvet;

●        oskab töödelda ostuarvet.

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID:

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud (st lõpetamise tingimused ei ole täidetud), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Liina Laanemets on koolitus- ja turundusjuht, kes omandanud rakenduskõrghariduse cum laude majandusarvestuse erialal ning kaitsenud lõputöö finantsanalüüsi valdkonnas teemal “AS Eesti Post finantsnäitajate võrdlev analüüs”. Samuti täiendanud end Portugalis, õppides juhtimis- ja kuluarvestust. Hetkel lõpetab Eesti Maaülikoolis finantsjuhtimise magistrantuuri (ained läbitud, koostab magistritööd). Ühtlasi õpib Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis.

Varasemalt on ta töötanud spetsialistina e-arvete valdkonnas, koolitus- ja müügijuhina, raamatupidajana, majandustoimetuse ajakirjanikuna erinevates meediaväljaannetes ning keskkoolides ettevõtluse, majanduse ja raamatupidamise õpetajana. Samuti on ta ülikoolide juures külalislektoriks. Liina on juhendanud üle 400 äriplaani.

Liina on läbinud koolitaja koolituse mahus 160 akadeemilist tundi.

Õppekava kinnitatud: 29.08.2017

Viimati muudetud: 01.12.2019