Suhtlemisoskused tööturul liikujatele

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS:  Suhtlemisoskused tööturul liikujatele

ÕPPEKAVARÜHM:  Tööoskused

EESMÄRK:  Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi, kuidas saada paremaks suhtlejaks ja parandada eneseväljenduse ning -esitluse oskusi.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

  • väljendab ennast positiivselt suuliselt ja kirjalikult;
  • kasutab suhtlemisel sobivaid tehnikaid ja tasandeid;
  • teab telefonisuhtluse ja meilietiketti.

SIHTGRUPP: tööd otsivad inimesed, töökohta vahetavad inimesed ning kõik teised, kes tunnevad, et vajavad teadmisi, kuidas saada paremaks suhtlejaks.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: Õppe alustamise tingimused puuduvad.

ÕPPE KOGUMAHT:  24 akadeemilist tundi (18 tundi auditoore töö, 6 tundi e-õpet)

ÕPPEKESKKOND: loenguruum (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI; koolitus sisaldab kohvipause).

ÕPPEVAHENDID: lektori poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub vahemikul 10.00-15.00, kaks-kolm kord nädalas tööpäeviti.

ÕPPESISU:

  • Korrektne ja positiivne eneseväljendus kandideerimisdokumentide koostamisel ja tööintervjuul.
  • Erinevad suhtlemistehnikad (aktiivne kuulamine, endast ja partnerist lähtuvad tehnikad, suhtlemise etapid ja tõkked).
  • Erinevad suhtlemistasandid erinevates rollides ja situatsioonides.
  • Enesekehtestamisvõtted.
  • Konfliktide lahendamine ja läbirääkimiste pidamine.
  • Telefonisuhtluse ja meilietikett.

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 18 ak/h: kaasav loeng, erinevad aktiivõppemeetodid (grupiarutelud, rollimängud, juhtumianalüüsid, praktilised tegevused jms).

Iseseisev töö 6 ak/h: e-õpe

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Mitteeristav hindamine rühmatööde ja arutelude tulemuste esitlemise ning praktiliste tegevuste kaudu.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Astra Pintson-Käo, sotsiaalteaduste magister cum laude (TÜ, kommunikatsioonijuhtimine; BA ajakirjandus ja suhtekorraldus). Hetkel õpib TÜ haridusteaduste instituudis.

Täiskasvanute koolitaja tase 6.

Töötanud erinevates haridusasutustes, rahvusvahelistes kontsernides, avalikus sektoris. Õpetanud organisatsioonikäitumist, turunduskommunikatsiooni, teeninduse ja müügisuhtlemist, sündmuskorraldust Tartu KHK-s. Viinud läbi kommunikatsiooni- ja turunduskoolitusi, suhtlemiskoolitusi, sündmus- ja koosolekukorralduse koolitusi. Juhendanud Töötukassa tööharjutusgruppe ja -klubisid.