Sündmuskorraldus– töö ja lõbu

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg 

ÕPPEKAVA NIMETUS: Sündmuskorraldus – töö ja lõbu

ÕPPEKAVARÜHM:  Reisimise, turismi ja vaba aja veetmise õppekavarühm

EESMÄRK: Koolituse eesmärgiks on anda teadmised ja oskused sündmuste ja rekreatsiooniürituste korraldamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • teab sündmus- ja seminarikorralduse põhimõisteid ja protsesse;
 • planeerib sündmusi tulenevalt sihtgrupist, eesmärgist ja formaadist;
 • kavandab sündmuse rahastamise ja oskab planeerida sissetulekuid ning väljaminekuid;
 • kommunikeerib sündmust kasutades erinevaid kanaleid ja võimalusi.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: Õppe alustamise tingimused puuduvad.

ÕPPE KOGUMAHT: 22 akadeemilist tundi, millest 18 tundi auditoorset ja 4 iseseisvat tööd

ÕPPEKESKKOND: loenguruum (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI; koolitus sisaldab kohvipause).

ÕPPEVAHENDID: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne õpe, mis toimub kolmel koolituspäeval vahemikul 10.00-17.00 ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal.  

ÕPPESISU:

 • Sündmuste liigitus
 • Sündmuse planeerimise etapid ja võtmetegevused
 • Sündmuse rahastamine
 • Kommunikatsioon

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 20 ak/h: Loeng, erinevad aktiivõppemeetodid, praktiline töö.

Iseseisev õpe 4 ak/h: iseseisev töö

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:  Koolitaja koostatud õppematerjalid trükituna ja soovituslik kirjandus.

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Mitteeristav hindamine:

 • rühmatööde ja arutelude kaudu;
 • planeeritud sündmuse ja trükise esitlus;
 • mõistete ja sisuliste küsimuste enesekontrollitest mängulises võtmes.

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID:

Koolituse läbimisel väljastatakse tunnistus, mille saamise tingimuseks on osalemine vähemalt 80% auditoorsetest tundidest ning praktiliste tööde esitamine. Kui õppija osaleb vähem kui 80% auditoorses töös, väljastatakse tõend.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Astra Pintson-Käo on sotsiaalteaduste magister cum laude (TÜ, kommunikatsioonijuhtimine; BA ajakirjandus ja suhtekorraldus). Magistritöö uuris sündmuste efektiivsust sisekommunikatsiooni, organisatsioonikultuuri ja töömotivatsiooni seisukohast.

Täiskasvanute koolitaja tase 6.

Töötanud erinevates haridusasutustes, rahvusvahelistes kontsernides, avalikus sektoris. Olnud organisatsioonikäitumise, integreeritud kommunikatsiooni, sündmuskorralduse ja mänguõpetuse lektor Tartu KHK-s. Viinud läbi sündmus- ja koosolekukorralduse koolitusi Reiting PR-s ning kommunikatsioonikoolitusi Koolituskeskus ABC-s. Juhendanud Töötukassa tööharjutusgruppe. Pikaajalise praktilise kogemusega erinevate sündmuste planeerimisel ja läbiviimisel (meelelahutusüritused, organisatsioonide motivatsiooniüritused, seminarid, tuletõrjespordi võistlused jms).

Õppekava kinnitatud: 18.03.2018

Viimati muudetud: 18.03.2018