Teenindusalane inglise keel A2->B1

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Teenindusalane inglise keel A2->B1

ÕPPEKAVARÜHM:  Keeleõpe

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Kutsestandard „Müüja-klienditeenindaja, tase 4“ – kompetentsid: B.2.2 Teenindamine ja müümine; B.2.5 Suhtlemine ja kommunikatsioonivahendite kasutamine. Euroopa keeleõppe raamdokument.

EESMÄRK: Koolituse eesmärgiks on pakkuda keelealast täiendusõpet, arendamaks spetsiifilist teenindusalast inglise keelt suhtlemisel võõrkeelse kliendiga, saada julgust ja enesekindlust võõrkeelses suhtluses.

Koolituse tulemusel õppija saavutab inglise keeles keeleoskustaseme B1.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • moodustab iseseisvalt grammatiliselt üheselt mõistetavaid lihtsaid lauseid;
 • on inglisekeelses suhtluses enesekindlam (otsene suhtlus ja telefoni teel suhtlemine);
 • oskab ennast, oma tööd ja ettevõtet tutvustada;
 • oskab end tööalastes situatsioonides mõistetavaks teha ja oskab välja selgitada kliendi soovid;
 • oskab klienti suunata, anda nõu ja abistada teenindusega seotud probleemide lahendamisel.

SIHTGRUPP: täiskasvanud, kes töötavad klienditeenindajana ja müügi alal.  

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: Koolituse alustajatelt eeldatakse baasteadmisi inglise keeles.

ÕPPE KOGUMAHT: 80akadeemilist tundi

ÕPPEKESKKOND: Õpperuumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja mugavalt ümberpaigutatavad õppelauad-toolid. Õppeklassis on kaasaegne audi- ja videotehnika ja tasuta internetiühendus. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu- ja tööohutusnõuetele.

ÕPPEVAHENDID: lektori poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: auditoorne töö; õpe toimub tööpäevadel, toimumisajad lepitakse õppijatega kokku

ÕPPESISU:

 • Viisakusväljendid. Viisakusvestlus
 • Ettevõtte tutvustamine
 • Info küsimine / edastamine
 • Asukoha kirjeldamine/leidmine. Juhiste andmine
 • Selgituste andmine; kliendi nõustamine
 • Soovituste, ettepanekute tegemine
 • Suuliste teadete edastamine
 • Kirjalikud teated, sildid, viidad
 • Tööalane telefonisuhtlus. Tööalased e-mailid ja kirjad
 • Probleemid ja lahendused
 • Ostu- ja müügitoimingud
 • Kultuuridevahelised erinevused

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 50 ak/h: Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleõppe osaosakusi – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Õpetusmetoodika baseerub kaasaegsete aktiivmeetodite parimale praktikale. Keeleõpe toimub elulistes situatsioonides, läbi loovate rollimängude ja simulatsioonide. Kasutatakse palju paaris- ja rühmatööd, rollimänge, väitlusi, mõistete kaardistamist, õpisituatsioonide dramatiseerimist, mis motiveerivad õppijaid aktiivselt kaasa töötama. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Positiivne, õppija motivatsiooni toetav õpikeskkond tugevdab õppija enesehinnangut ja annab talle eduelamuse juba esimesest tunnist.
Vestluskaaslasi vahetatakse pidevalt, et anda õppijatele võimalust kinnistada materjal läbi piisavate korduste, olla erinevates rollides ja erinevate partneritega.

Iseseisev õpe 30 ak/h: Iseseisvad tööd antakse tunnis õpitu kinnistamiseks harjutuste vormis. Harjutused on suunatud kirjutamis- ja lugemisoskuse arendamisele ja sisaldavad ka mahukamaid koduseid ülesandeid (nt töö teksti või sõnavaraga). Sõnavara harjutamiseks antakse veebipõhiseid keeleõppeprogrammide ning harjutusvara ülesandeid.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitajate poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest,  sooritatud õppetöös ettenähtud praktilised harjutused: enesetutvustus, töökoha(firma) tutvustus; tööalane e-kirja koostamine ja meilile vastamine,  esitatud paaristööna rollimängud ette antud klienditeenindusvaldkonna situatsioonikirjelduse alusel.

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID: Tunnistus, kui õpiväljundid on saavutatud. Tõend, kui lõpetamise tingimused ei ole saavutatud.

KOOLITAJATE KVALIFIKATSIOON:

Õpetaja Kati Kottisse on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli, õpetanud vene, inglise ja eesti keelt erinevates keeltekoolides, 11 aastat Tartu Kutsehariduskeskuses ja 3 aastat Kaitseväe Akadeemias.

Hariduskäik:

 • 1994 – Tallinna Pedagoogikaülikool; filoloogia teaduskond: inglise keel ja kirjandus; inglise keele ja kirjanduse õpetaja
 • 1993 – Tallinna Pedagoogikaülikool; filoloogia teaduskond: vene keel ja kirjandus; vene  keele  ja  kirjanduse õpetaja, lisaeriala: eesti keel ja kirjandus.
 • 2011 Oxford, „Advanced CLIL“ (lõimitud aine- ja keeleõpe) – täienduskoolitus

Kati on alati leidlik ja loova suhtumisega, kõikide keelegruppide lemmik, õpetab ainult tõeliselt vajalikke asju kütkestaval moel ja eesmärgistatult, eristab olulist ebaolulisest, oskab oma teadmisi väga hästi edasi anda, on väärikas, tasakaalukas, konkreetne, omab suurt pilti (toob näiteid), pädev, hea suhtleja, naudib oma tööd, kohati pentsik, tekitab huvi, tuleb tundi ettevalmistatuna, sõbralik,  ta on isiksus, tekitab usaldust, loob hea õpikeskkonna. Erinevate erialade erialakeelt on Kati õpetanud tänaseks 15 aastat ja ta teab täpselt hea erialakeele nõkse ja apse. „Inglise keel on põnev ja lihtne! Võõrkeele oskus on rikkus, mis ei kaota kunagi ajas oma väärtust ning avab elus palju põnevaid uksi“, ütleb ta.

Õppekava kinnitatud: 12.08.2019

Viimati muudetud: 12.08.2019