Töötervishoiu ja –ohutuse valdkonna koolitus (24-tundi)

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Töötervishoiu ja –ohutuse valdkonna koolitus (24-tundi)

ÕPPEKAVARÜHM:   Töötervishoid ja -kaitse 

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Määrus “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täiendkoolituse kord täienduskoolitusasutuses”

EESMÄRK: pakkuda koolituse sihtgrupile töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täiendkoolituse kord täienduskoolitusasutuses” § 2 nõutule.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

  • teab tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
  • oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
  • teab töökeskkonna ohutegureid ja teab, kuidas neid vältida.

SIHTGRUPP: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel

ÕPPE KOGUMAHT: 24 akadeemilist tundi

ÕPPEKESKKOND: loenguruum (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI; koolitus sisaldab kohvipause).

Õppijate arv ühes grupis on max 15 inimest.

ÕPPEVAHENDID: lektori poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne õpe, mis toimub kolmel tööpäeval vahemikul 10.00-17.00.

ÕPPESISU:

  1. õppepäev: ÜLDSÄTTED

1.1. Töökeskkonna mõiste

1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud

1.3. Tööolme

1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused

1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)

1.6. Õnnetusoht

1.7. Tööandja ja töötaja vastutus

1.8. Riiklik järelevalve

  1. õppepäev: TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS

2.1. Riigi tasandil: – struktuur töökeskkonnasüsteemis – õiguslikud alused

2.2. Ettevõtte tasandil: – töökeskkonnaspetsialist – töökeskkonnavolinik – töökeskkonnanõukogu

2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava

2.4. Töötajate tervisekontroll

2.5. Koostöö

  1. õppepäev: RISKIANALÜÜS

3.1. Riskianalüüsi mõiste

3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele: – füüsikalised ohutegurid – keemilised ohutegurid – bioloogilised ohutegurid – füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid

3.3. Riski hindamise meetodid

3.4. Riskide ohjamise abinõud

3.5. Ergonoomia

Kursuse omandamise kontroll

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 24 ak/h: loeng, seminar, rühmatööd, situatsiooniülesanded.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Soovituslik õppematerjal:

  • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga (test), mis tuleb sooritada positiivsele tulemusele.

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID: TUNNISTUS

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Kadri Kellamäe on õppinud 2010. -2016. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas ning omandanud arstikraadi. Alates 2016. aastast õpib töötervishoiu eriala residentuuris. Kuulub Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi ja Eesti Nooremarstide Ühendusse. On õppinud töökeskkonna teooriat Eesti Maaülikoolis professor Merisalu juhendamisel. Osalenud ergonoomikapäevadel, teinud töötervishoiualast tööd nii Eestis kui ka Soomes.

Astra Pintson-Käo on sotsiaalteaduste magister cum laude (TÜ, kommunikatsioonijuhtimine; BA ajakirjandus ja suhtekorraldus). Magistritöö uuris sündmuste efektiivsust sisekommunikatsiooni, organisatsioonikultuuri ja töömotivatsiooni seisukohast.

Täiskasvanute koolitaja tase 6.

Töötanud erinevates haridusasutustes, rahvusvahelistes kontsernides, avalikus sektoris. Olnud organisatsioonikäitumise, integreeritud kommunikatsiooni, sündmuskorralduse ja mänguõpetuse lektor Tartu KHK-s. Viinud läbi sündmus- ja koosolekukorralduse koolitusi Reiting PR-s ning kommunikatsioonikoolitusi Koolituskeskus ABC-s. Juhendanud Töötukassa tööharjutusgruppe. Pikaajalise praktilise kogemusega erinevate sündmuste planeerimisel ja läbiviimisel (meelelahutusüritused, organisatsioonide motivatsiooniüritused, seminarid, tuletõrjespordi võistlused jms).

Õppekava kinnitatud: 18.03.2018

Viimati muudetud: 01.01.2019