Töötervishoiu ja –ohutuse valdkonna täiendkoolitus (8-tundi)

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Töötervishoiu ja –ohutuse valdkonna täiendkoolitus (8-tundi)

ÕPPEKAVARÜHM:   Töötervishoid ja -kaitse 

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: määrus „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täiendkoolituse kord täienduskoolitusasutuses” 

EESMÄRK: pakkuda koolituse sihtgrupile töötervishoiu- ja tööohutusalast täiendõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täiendkoolituse kord täienduskoolitusasutuses” § 2 nõutule. 

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • teab tööandja ja töötaja kohustusi ja õigusi;
 • mõistab tööõnnetuste ja kutsehaigestumise põhjuseid ning teab nende ennetamise võimalusi;
 • teab töökeskkonna ohutegureid ja teab, kuidas neid vältida.

SIHTGRUPP: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed ja tööandjad, kes on varasemalt läbinud 24-tunnise töötervishoiu ja –ohutuse koolituse.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel; eelnevalt läbitud 24-tunnine töötervishoiu ja –ohutuse koolitus.

ÕPPE KOGUMAHT: 8 akadeemilist tundi

ÕPPEKESKKOND: loenguruum (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI; koolitus sisaldab kohvipause).

Õppijate arv ühes grupis on max 15 inimest.

ÕPPEVAHENDID: lektori poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne õpe, mis toimub ühel tööpäeval vahemikul 10.00-17.00.

ÕPPESISU:

 • Töökeskkonna- ja tööohutusealase tegevuse korraldamine ettevõttes/asutuses
 • Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused
 • Töötajate ohutusalane juhendamine ja dokumentatsioon
 • Töökeskkonna ohutegurid
 • Töökeskkonna riskianalüüs
 • Töökeskkonna sisekontroll
 • Töötajate tervisekontroll
 • Kutsehaigused
 • Tööõnnetused

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 8 ak/h: loeng, seminar, rühmatööd, situatsiooniülesanded.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Soovituslik õppematerjal:

 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga (test), mis tuleb sooritada positiivsele tulemusele.

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID: TUNNISTUS

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Kadri Kellamäe on õppinud 2010. -2016. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas ning omandanud arstikraadi. Alates 2016. aastast õpib töötervishoiu eriala residentuuris. Kuulub Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi ja Eesti Nooremarstide Ühendusse. On õppinud töökeskkonna teooriat Eesti Maaülikoolis professor Merisalu juhendamisel. Osalenud ergonoomikapäevadel, teinud töötervishoiualast tööd nii Eestis kui ka Soomes.

Õppekava kinnitatud: 18.03.2018

Viimati muudetud: 01.01.2019