Viisakas organisatsioonikäitumine

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Viisakas organisatsioonikäitumine

ÕPPEKAVARÜHM: Juhtimine ja haldus

EESMÄRK: Koolituse eesmärgiks on anda teadmised tänapäevastest organisatsioonidest ja juhtimisest.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

  • teab erinevaid organisatsiooni- ja juhtimismudeleid;
  • planeerib organisatsiooni kommunikatsiooni;
  • oskab töötajaid motiveerida ja kaasata.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: Õppe alustamise tingimused puuduvad.

ÕPPE KOGUMAHT: 8 akadeemilist tundi (auditoore töö)

ÕPPEKESKKOND: loenguruum (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI; koolitus sisaldab kohvipause).

ÕPPEVAHENDID: lektori poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne õpe, mis toimub vahemikul 10.00-17.00.

ÕPPESISU:

  • Organisatsiooni- ja juhtimismudelid tänapäeval. Organisatsioonikultuur.
  • Kommunikatsioon kui juhtimise tööriist.
  • Töötajate motiveerimine ja kaasamine.
  • Töörahulolu ja tööstress.

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 8 ak/h: kaasav loeng, erinevad aktiivõppemeetodid (grupiarutelud jms).

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Mitteeristav hindamine:

  • rühmatööde ja arutelude kaudu.

Koolituse läbimise tingimuseks on aktiivne osalemine koolituspäeval.

VÄLJASTATAVA DOKUMENDID:

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

TÕEND, kui õpiväljundeid ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Astra Pintson-Käo on sotsiaalteaduste magister cum laude (TÜ, kommunikatsioonijuhtimine; BA ajakirjandus ja suhtekorraldus). Magistritöö uuris sündmuste efektiivsust sisekommunikatsiooni, organisatsioonikultuuri ja töömotivatsiooni seisukohast.

Täiskasvanute koolitaja tase 6.

Töötanud erinevates haridusasutustes, rahvusvahelistes kontsernides, avalikus sektoris. Olnud organisatsioonikäitumise, integreeritud kommunikatsiooni, sündmuskorralduse ja mänguõpetuse lektor Tartu KHK-s. Viinud läbi sündmus- ja koosolekukorralduse koolitusi Reiting PR-s ning kommunikatsioonikoolitusi Koolituskeskus ABC-s. Juhendanud Töötukassa tööharjutusgruppe. Pikaajalise praktilise kogemusega erinevate sündmuste planeerimisel ja läbiviimisel (meelelahutusüritused, organisatsioonide motivatsiooniüritused, seminarid, tuletõrjespordi võistlused jms).

Õppekava kinnitatud: 28.03.2018

Viimati muudetud: 28.03.2018