Õppekorralduse alused

1. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtt

1.1. Idee Turg OÜ (registrikood 14225107) koolitustele on võimalik registreeruda läbi kodulehekülje koolituskalendris (www.ideeturg.ee/koolitused/koolituskalender/) väljavalitud koolituse juures. Registreerumisel tuleb täita vajalikud lahtrid ning vajutada nuppu „registreeru“.
1.2. Idee Turg OÜ koolitustele on võimalik registreeruda ka e-posti kaudu, saates vajalik informatsioon aadressile info@ideeturg.ee või helistada koolitusjuhile telefonil +372 5554 9062.
1.3. Koolitusele registreerumiseks on vajalik õppija ees- ja perekonnanimi, isikukood, arve saaja aadress (e-post ja/või postiaadress) ja nimi. Kui arve saaja on ettevõte/asutus, tuleb märkida lisainformatsiooni lahtrisse juriidiline nimi ja registrikood.
1.4. Peale koolitusele registreerumist saadetakse õppijale kahe tööpäeva jooksul registreerumise kinnitus õppija e-posti aadressile.

2. Õppijate väljaarvamine koolituselt

2.1. Õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus, arvatakse koolituselt välja. Õppijale ei väljastata tunnistust. Erandjuhtudel, kui peetakse läbirääkimisi täienduskoolitusasutuse ja õppija vahel, ning koostatakse õppijale individuaalne õppekava, on õppijal võimalik läbida koolitus ning saada õpiväljundite omandamisel tunnistus või tõend (kui õpiväljundeid ei saavutata).
2.2. Õppija, kes ei ole tasunud koolituse alguse päevaks õppetasu (või vähemalt osa sellest), arvatakse koolituselt välja.
2.3. Õppija, kes teavitab täienduskoolitusasutust 3 tööpäeva enne koolituse algust, et ei soovi koolitusel osaleda, tagastatakse tasutud õppetasu.
2.4. Kui õppija loobub koolitusest koolituse jooksul, siis sellisel juhul õppetasu ei tagastata.

2.5. Kui õppijal on tekkinud ootamatu olukord (nt tervislikud probleemid või perekondlik põhjus), tuleb teavitada täiendõppeasutust ning leida üheskoos lahendus. 

3. Õppetasu maksmine, sellest vabastamine ja selle tagastamise tingimused

3.1. Õppetasu tasutakse Idee Turg OÜ poolt väljastatud arve alusel enne koolituse algust või kokkuleppel täienduskoolitusasutusega maksegraafiku alusel enne koolituse lõppu (va Eesti Töötukassa koolituskaardi kliendid, vt 3.8).
3.2. Arve väljastatakse e-kirja teel PDF kujul, e-arvena või vajadusel paberkandjal. Arve tuleb tasuda maksetähtajaks.
3.3. Idee Turg OÜ õppetasu sisaldab koolitust, õppematerjale, tunnistust/tõendit ning kohvipause.
3.4. Õppetasu tagastamise tingimused on välja toodud Idee Turg OÜ täienduskoolituse õppekorralduse alused punktis 2 „õppijate väljaarvamine koolituselt“.
3.5. Täienduskoolitusasutus jätab endale õiguse väheste registreerujate tõttu koolitust ära jätta või edasi lükata. Koolitusele registreerujaid teavitatakse vastavast olukorrast viivitamatult ning koolitusest loobumisel tagastatakse õppetasu.
3.6. Õppetasust vabastamise otsustab täienduskoolitusasutuse juhatus. Vastav avaldus tuleb edastada info@ideeturg.ee
3.7. Idee Turg OÜ on käibemaksukohustuslane.

3.8. Eesti Töötukassa koolituskaardiga õppijale kehtivad koolituskaardi koostöö põhimõtted alates 01.05.2019 https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/koolituskaardi_koostoo_pohimotted.pdf

4. Õppetasu soodustused

4.1. Idee Turg OÜ pakub soodustusi õppijatele, kes tulevad koolitusele samast ettevõttest või asutusest vähemalt kahekesi. Sellisel juhul palume võtta ühendust koolitusasutusega ning küsida personaalset pakkumist.
4.2. Õppijad, kes on sotsiaalmeedia kanalis Facebook Idee Turg lehe „sõbrad“, saavad soodustust 5% koolituse maksumusest. Koolitusele registreerudes tuleb anda sellest koolitusasutusele teada (registreerimise vormis lisada vastav info lahtrisse “lisainformatsioon”).

5. Õppetasu tulumaksutagastus

5.1. 1. jaanuaril 2016 jõustus tulumaksuseaduse muudatus täiskasvanute täienduskoolituste koolituskulude osas, mille kohaselt on koolituskulu õppija täienduskoolituses osalemise kulu juhul, kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. Kui õppekaval sellist eesmärki ei ole, ei ole võimalik saada koolituskuludelt tulumaksutagastust. Idee Turg OÜ on esitanud majandustegevusteate kõigi oma õppekavade kohta ning enamus õppekavad on seotud kutsestandarditega.

6. Teised õppe korraldamiseks olulised tingimused

6.1. Kõikide koolituste puhul arvestatakse mahtu akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on 45 minutit.
6.2. Õppekeel on enamasti eesti keele, kui õppekavas ei ole sätestatud teisiti. Asjaajamise keel täiendõppeasutuses on eesti keel.
6.3. Vastavalt majandustegevusteade nr 209763  võib õppeasutus Idee Turg viia läbi koolitusi järgmistel õppekavarühmades: aineõpetajate koolitus; ajakirjandus; arhitektuur ja linnaplaneerimine; arvutikasutus; audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine; filosoofia ja eetika; haridus, üldine õppesuund; hulgi- ja jaekaubandus; isikuareng; juhtimine ja haldus; kasvatusteadus; keeleõpe; koolieelikute õpetajate koolitus; lastehoid ja teenused noortele; majandusarvestus ja maksundus; majandusteadus; reisimine, turism ja vaba aja veetmine; sekretäri- ja kontoritöö; sotsiaaltöö ja nõustamine; tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarühm; turundus ja reklaam; tööoskused; töötervishoid ja –kaitse; ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm; õigus.

6.4 Õppijate isikukood on vajalik tunnistuse või tõendi väljastamiseks, lähtuvalt Täienduskoolituse standardile § 3 lõige 3, on kohustus täiendõppeasutusel väljastada koolituse läbimist kinnitav dokument (tunnistus või tõend) koos õppija isikukoodiga. Eesti Töötukassa koolituskaardi klientide puhul on vaja isikukoodi ka registreerimisteate edastamiseks Eesti Töötukassasse.

6.5 Isikuandmeid töödeltakse lähtuvalt Isikuandmete kaitse seadusele § 14.

6.6 Koolituse õppematerjalid kuuluvad koolitusasutusele ning koolitajale. Ilma koolitusasutuse Idee Turg nõusolekuta ei tohi õppematerjale levitada.

7. Vaidluste lahendamine

7.1. Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel, kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.

Kinnitatud: 12.03.2018

Viimati muudetud: 14.06.2019