Õppekorralduse alused

1. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtt

1.1. Idee Turg OÜ (registrikood 14225107) koolitustele on võimalik registreeruda läbi kodulehekülje koolituskalendris (www.ideeturg.ee/koolitused/koolituskalender/) väljavalitud koolituse juures. Registreerumisel tuleb täita vajalikud lahtrid ning vajutada nuppu „registreeru“.
1.2. Idee Turg OÜ koolitustele on võimalik registreeruda ka e-posti kaudu, saates vajalik informatsioon aadressile info@ideeturg.ee või helistada koolitusjuhile telefonil +372 5554 9062.
1.3. Koolitusele registreerumiseks on vajalik õppija ees- ja perekonnanimi, isikukood, arve saaja aadress (e-post ja/või postiaadress) ja nimi. Kui arve saaja on ettevõte/asutus, tuleb märkida juriidiline nimi ja registrikood.
1.4. Peale koolitusele registreerumist saadetakse õppijale kahe tööpäeva jooksul registreerumise kinnitus õppija e-posti aadressile.

2. Õppijate väljaarvamine koolituselt

2.1. Õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus, arvatakse koolituselt välja. Õppijale ei väljastata tunnistust. Erandjuhtudel, kui peetakse läbirääkimisi täienduskoolitusasutuse ja õppija vahel, ning koostatakse õppijale individuaalne õppekava, on õppijal võimalik läbida koolitus ning saada tunnistus.
2.2. Õppija, kes ei ole tasunud koolituse alguse päevaks õppetasu (või vähemalt osa sellest), arvatakse koolituselt välja.
2.3. Õppija, kes teavitab täienduskoolitusasutust 3 tööpäeva enne koolituse algust, et ei soovi koolitusel osaleda, tagastatakse tasutud õppetasu.
2.4. Kui õppija loobub koolitusest koolituse jooksul, siis sellisel juhul õppetasu ei tagastata.
2.5. Kui õppijal on tekkinud ootamatu olukord (tervislikud probleemid või perekondlik põhjus), tuleb teavitada täiendõppeasutust ning leida üheskoos lahendus.

3. Õppetasu maksmine, sellest vabastamine ja selle tagastamise tingimused

3.1. Õppetasu tasutakse Idee Turg OÜ poolt väljastatud arve alusel enne koolituse algust või kokkuleppel täienduskoolitusasutusega maksegraafiku alusel enne koolituse lõppu.
3.2. Arve väljastatakse e-kirja teel PDF kujul või vajadusel paberkandjal. Arve tuleb tasuda maksetähtajaks.
3.3. Idee Turg OÜ õppetasu sisaldab koolitust, õppematerjale ning kohvipausi.
3.4. Õppetasu tagastamise tingimused on välja toodud Idee Turg OÜ täienduskoolituse õppekorralduse alused punktis 2 „õppijate väljaarvamine koolituselt“.
3.5. Täienduskoolitusasutus jätab endale õiguse väheste registreerujate tõttu koolitust ära jätta või edasi lükata. Koolitusele registreerujaid teavitatakse vastavast olukorrast viivitamatult ning tagastatakse õppetasu.
3.6. Õppetasust vabastamise otsustab täienduskoolitusasutuse juhatus. Vastav avaldus tuleb edastada info@ideeturg.ee
3.7. Idee Turg OÜ ei ole käibemaksukohustuslane, st õppetasud on käibemaksuta.

4. Õppetasu soodustused

4.1. Idee Turg OÜ pakub soodustusi õppijatele, kes tulevad koolitusele samast ettevõttest või asutusest vähemalt kahekesi. Sellisel juhul palume võtta ühendust koolitusasutusega ning küsida personaalset pakkumist.
4.2. Õppijad, kes on sotsiaalmeedia kanalis Facebook Idee Turg lehe „sõbrad“, saavad soodustust 10% koolituse maksumusest. Koolitusele registreerudes tuleb anda sellest koolitusasutusele teada (registreerimise vormis lisada vastav info lahtrisse “lisainformatsioon”).

5. Õppetasu tulumaksutagastus

5.1. 1. jaanuaril 2016 jõustus tulumaksuseaduse muudatus täiskasvanute täienduskoolituste koolituskulude osas, mille kohaselt on koolituskulu õppija täienduskoolituses osalemise kulu juhul, kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. Kui õppekaval sellist eesmärki ei ole, ei ole võimalik saada koolituskuludelt tulumaksutagastust. Idee Turg OÜ on esitanud majandustegevusteate kõigi oma õppekavade kohta ning osad koolitused on seotud kutsestandarditega.
5.2. Kui õppija soovib kasutada tulumaksutagastuse soodustust, peab õppija esitama hiljemalt koolituse lõpuks vastavasisulise teate Idee Turg OÜ e-posti aadressile info@ideeturg.ee

6. Teised õppe korraldamiseks olulised tingimused

6.1. Kõikide koolituste puhul arvestatakse mahtu akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on 45 minutit.
6.2. Õppekeel on enamasti eesti keele, kui õppekavas ei ole sätestatud teisiti. Asjaajamise keel täiendõppeasutuses on eesti keel.
6.3. Vastavalt majandustegevusteade nr 199517 (esitamise kuupäev 19.03.2018) võib õppeasutus Idee Turg viia läbi koolitusi järgmistel õppekavarühmades: aineõpetajate koolitus; ajakirjandus; arhitektuur ja linnaplaneerimine; arvutikasutus; audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine; filosoofia ja eetika; haridus, üldine õppesuund; hulgi- ja jaekaubandus; isikuareng; juhtimine ja haldus; kasvatusteadus; koolieelikute õpetajate koolitus; lastehoid ja teenused noortele; majandusarvestus ja maksundus; majandusteadus; reisimine, turism ja vaba aja veetmine; sekretäri- ja kontoritöö; sotsiaaltöö ja nõustamine; tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarühm; turundus ja reklaam; tööoskused; töötervishoid ja –kaitse; ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm; õigus.

6.4 Õppijate isikukood on vajalik tunnistuse või tõendi väljastamiseks, lähtuvalt Täienduskoolituse standardile § 3 lõige 3, on kohustus täiendõppeasutusel väljastada koolituse läbimist kinnitav dokument (tunnistus või tõend) koos õppija isikukoodiga. Õppija isikukoodi ei edastada kolmandatele osapooltele.

6.5 Koolituse õppematerjalid kuuluvad koolitusasutusele ning koolitajale. Ilma koolitusasutuse Idee Turg nõusolekuta ei tohi õppematerjale levitada.

7. Vaidluste lahendamine

7.1. Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel, kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.

Kinnitatud: 12.03.2018

Viimati muudetud: 26.03.2018