Praktilise turunduse alused (turunduse ABC) ja kodulehekülje loomine

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Idee Turg

ÕPPEKAVA NIMETUS: Praktilise turunduse alused (turunduse ABC) ja kodulehekülje loomine

ÕPPEKAVARÜHM: Turundus ja reklaam

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Kutsestandard „väikeettevõtja, tase 5“ – kompetentsid: B2.1. Äritegevuse kavandamine; B.2.2. Äritegevuse käivitamine; B.2.3 Äriprotsessi korraldamine.

EESMÄRK: Koolituse läbinu on võimeline juhtima organisatsiooni ja toodete/teenuste turundust ning omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks lihtsamat kodulehekülge WordPressis.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija:

 • Loob kodulehekülje WordPressis.
 • Omab ülevaadet turunduse olemusest ja turunduse planeerimisest.
 • Teab, mis on eduka brändi võtmetegurid ja oskab brändi kujundada.
 • Omab ülevaadet visuaalsest turundusest (printreklaam, veebibännerid) ja erinevatest kujundustööriistadest (nii tasuta kui tasulised).
 • Oskab ennast ja enda ideed edukalt esitleda (pitching/liftikõne).
 • Omab ülevaadet turundustegevuste planeerimise protsessist (turundusstrateegia ja -taktika).
 • Omab ülevaadet digiturundusest (trendid, kanalid, võimalused, reklaamid).
 • Mõistab ja oskab koostada oma toote/teenuse väärtuspakkumist vastavalt sihtrühmale (toote ja teenuse disain).

SIHTGRUPP: alustavad ja tegutsevad mikro- ja väikeettevõtjad, ettevõtlus-huvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi turunduse ja kodulehekülje vastu.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel

ÕPPE KOGUMAHT:  74 akadeemilist tundi, millest 56 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 18 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

ÕPPEKESKKOND: loenguruum (olemas on dataprojektor, pabertahvel, kõlarid, WIFI; koolitus sisaldab kohvipause).

ÕPPEVAHENDID: lektori poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub vahemikul 10.00-17.00, üks-kaks kord nädalas tööpäeviti.

ÕPPESISU:

 • Turunduse olemus, strateegia, taktika, planeerimine
 • Brändi juhtimine
 • Visuaalne turundus
 • Printreklaam, veebibännerid
 • Kujundustööriistad
 • Eneseväljendusoskus (pitching)
 • Digiturundus
 • Toote/teenuse väärtuspakkumine
 • Interneti turvalisus ja veebilehe ülesehitus
 • Veebiserverid (pakkujad, hinnad)
 • Domeenid
 • Miks veebilehte vaja on? Erinevad veebilehe tüübid, näited erinevate eesmärkidega veebilehtedest ja funktsioonidest.
 • WordPress ise – võimalused, kuidas toimib?
 • WordPressi installeerimine
 • WordPressi selgitamine, menüüd, sektisoonid, pluginad, jt
 • Kodulehe sisuloome teooria ja praktika
 • Kontaktvormid
 • SEO tutvustamine

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 56 ak/h: loeng, seminar, diskussioon, rühmatööd, juhtumianalüüsid

Iseseisev töö 18 ak/h: turundusplaani ja kodulehekülje loomine vastavalt ette antud ülesandele, juhtumianalüüs

ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Soovituslik õppematerjal:

 • Kuusik jt. Teadlik turundus. Tartu 2010
 • Hollensen, S. Marketing Management, A Relationship Approach. Pearson Education, 2003
 • WSI. Digital Minds 2015

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb koostada turundusplaan (turunduskampaania) ja kodulehekülg vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod: turundusplaani (turunduskampaania) ja kodulehekülje tagasisidestamine

Hindamiskriteerium: Õppija on koostanud turundusplaani (turunduskampaania) ja kodulehekülje vastavalt etteantud õppematerjalidele vähemalt miinimumnõuetele

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID:

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded, st valminud on vähemalt miinimumnõuetele vastav projektiplaan.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud (st valminud projektiplaan vähemalt miinimumnõuetele ei ole vastav), kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

KOOLITAJA KVALIFIKATSIOON:

Andres Vaher on särav ja alati avatud meelega turundusspetsialist ning omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi. Ta on töötanud turundusjuhina väikestes ja suurtes firmades ning riiklikes asutustes. Hetkel töötab ta Tartu Ülikooli Ideelaboris turundus- ja kommunikatsioonispetsialistina ning on lisaks mentor alustavatele ettevõtetele. Oma töös puutub ta tihedalt kokku rahvusvaheliste klientidega ja turundusega välisriikides. Huvi turunduse vastu viis ta õppima Tartu Ülikooli majandusteadust, kus spetsialiseerus turundusele ja juhtimisele. Lisaks on ta koos elukaaslasega, kes on samuti turundusspetsialist, alustanud ettevõtlusega, et pakkuda ettevõtetele kõiksugu turundusalast nõustamist ja teenust.

Madli Kõiv on särasilmne ning alati põnevatest ideedest pakatav turundusspetsialist Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas. Oma töös puutub ta palju kokku organisatsiooni brändi loomise ja arendamisega, kus tuleb pidevalt leida uusi viise kuidas kommunikatsiooni abil suurema auditooriumini jõuda. Oma magistrikraadi on ta kaitsnud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas neuroturunduse teemal. Tema töö oli esimene neuroturunduslik artikli vormis lõputöö, kus võrreldi kahte erinevat pilgujälgimise meetodit. Lisaks on ta koos elukaaslasega, kes on samuti turundusspetsialist, alustanud ettevõtlusega, et pakkuda ettevõtetele kõiksugu turundusalast nõustamist ja teenust.

Sten Maileht on entusiastlik digiturundaja ning tegevjuht WideWise OÜ-s, kus ta tegeleb igapäevaselt äriklientide digiturundusega, sh strateegiate loomisega, planeerimisega, analüüsimisega jpm. Sten on nimetatud valdkonnas tegelenud juba pea 5 aastat, kus ta algselt alustas strateegiliste veebilehtede loomisega ning liikus edasi suuremalt digiturunduse suunal. Tänaseks on ta aidanud mitmetel ettevõtetel digimaailmas jälgi seada ning tulemuslikult tegutseda. Haridusteekond on viinud Steni õppima Tartu Ülikooli, kus ta õpib majandusteadust ning informaatikat.

Õppekava kinnitatud: 16.05.2019

Viimati muudetud: 19.06.2019