Turundusplaan ei pea olema väga pikk või keerukas, kuid peaks sisaldama piisavalt teavet, mis aitaks turundustegevusi planeerida, juhtida ja koordineerida. Hea turundusplaan aitab kujundada olemasolevate klientidega suhtlemist ja määrata viisid uute klientide huvi äratamiseks. Järgnevalt on välja toodud turundusplaani struktuur.

Juhtkonna deklaratsioon

Lühikokkuvõte tuleviku eesmärkidest, visioonist, missioonist, senini saavutustest ja toimunud arengust.

ettevõtte hetkeolukorra analüüs

Ettevõttesiseste tugevuste ja nõrkuste analüüs; potentsiaalsed ohud ja võimalused; olemasolevate ressursside (nt personal, kompetentsus, finantsvõimekus jne) analüüs.

turundusstrateegia

Segmenteerimine; sihtsegmentide valik; positsioneerimine; konkurentsieelised; jne.

finantsprogrnoosid

Eelarve ja kuluprognoosid; müügiprognoosid; kasumlikkuse või kahjumlikkuse prognoos.

TURUOLUKORRA ANALÜÜS

Tegevusharu analüüs; turuanalüüs; konkurentsianalüüs; kliendianalüüs; eelduste analüüs; prognoosid.

turunduseesmärgid

Ettevõtte eesmärgis ja selle allüksuste üldeesmärgid; turunduseesmärgid (nt turu, kliendisegmentide, toodete, promotsiooni, jaotuskanalite, hinnakujundusega jms seotud eesmärgid).

taktikaline tegevuskava

4P või 7P juhtimine (toode, hind, jaotuskanalid, edustus, personal, ressursid, protsessid); kliendisuhete juhtmine.

KONTROLL

Personali vastutusvaldkondade määramine; sisemine turundus; tähtaegade, mõõtühikute jms määramine.