Koolitajad

Liina Laanemets

Liina Laanemets

Liina Laanemets on Idee Turg tegevjuht ja koolitaja, kes omandanud rakenduskõrghariduse cum laude majandusarvestuse erialal aastal 2015 Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ning kaitsenud lõputöö finantsanalüüsi valdkonnas teemal “AS Eesti Post finantsnäitajate võrdlev analüüs”. Samuti täiendanud end vahetusüliõpilasena aastal 2013 Portugalis, õppides juhtimis- ja kuluarvestust kõrgkoolis Instituto Superior de Contabilidade e Administracao de Lisboa. Lõpetanud aastal 2020 Eesti Maaülikoolis finantsjuhtimise magistrantuuri ning kaitsenud magistritöö teemal “Pühaste Pruulikoda OÜ võrdlev finantsanalüüs aastatel 2015-2018”.

Hetkel õpib Liina kahes ülikoolis korraga. Alates aastast 2018 Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis kutseõpetaja bakalaureuse õppes (õppeained läbitud; bakalaureuse töö kirjutamine pooleli; planeeritud kaitsmine 2023) ning omandab teist magistrikraadi alates aastast 2021 Eesti Maaülikoolis ettevõtluse ning ökonoomika erialal (õppeained läbitud; magistritöö kirjutamine; planeeritud kaitsmine 2023). Liina on läbinud koolitaja koolituse mahus 160 akadeemilist tundi aastal 2017. Liina täiendab aktiivselt enda teadmisi ja oskusi läbi erinevate täiendkoolituste, mis on seotud ettevõtluse ning õpetamisega.

Varasemalt on ta töötanud spetsialistina e-arvete valdkonnas, koolitus- ja müügijuhina, raamatupidajana, majandustoimetuse ajakirjanikuna erinevates meediaväljaannetes ning keskkoolides ettevõtluse, majanduse ja raamatupidamise õpetajana. Samuti on ta ülikoolide juures külalislektoriks. Liina on juhendanud üle 2000 äriplaani ning hetkel on lisaks tegevjuhi ja koolitaja rollile ka alustavate ettevõtjate mentor. Tutvu koolitaja CV-ga siin.

Marika Kaselo

Marika Kaselo on hariduselt raamatupidaja ja kutsepedagoog. Lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse eriala (1986) ja Tallinna Ülikooli haridusteaduste kutsepedagoogika magistriõppe (2013). Marikale on omistatud Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku kutseõpetaja 7. tase. Ta on läbinud täiskasvanute koolitaja ja juhendaja täiendõppe.

Marika Kaselo aktiivne koolitajatöö erinevatel ettevõtluse ja turundusega seotud ainete õpetamisel algas 1995. aastal ja ta on olnud koolitaja mitmetes täiskasvanute koolitamisega ja täiendõppega seotud õppeasutustes, sh lektor Tallinna Majanduskoolis ja õppejõud Sisekaitseakadeemias. Õppejõuna töötades majandusainete õpetamisele lisaks koordineeris õppijate ettevõtluspraktikat, osales hariduslikes projektides ning arendus- ja teadustöös.

Majandusarvestusega seotud ainete õpetamisel on abiks raamatupidamisalased töökogemused nii avalikus kui erasektoris. Täiendanud praktilisi teadmisi-oskusi dokumendihalduse ja personalitöö valdkonnas töötamisega. Tutvu koolitaja CV-ga siin.

Marika Kaselo
Ave Saarist

Ave Saarist

Ave Saarist on Idee Turg koolitusjuht ja koolitaja. Ave Saarist on lõpetanud aastal 1989 Tartu Pedagoogilise Kooli, kus sai algklasside õpetaja kvalifikatsiooni. Lisaks läbinud sisekoolitaja õppe edasijõudnutele (Tallinna Ülikool), projektipõhised juhtimis- ja koordineerimisalased koolitused (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), dokumendihalduse standardite koolituse (Tallinna Tehnikaülikool), keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamise koolitused (Integre OÜ), meeskonnatöö erinevad koolitused (Kangur Koolitus OÜ, Belbin Eesti) ning palju muid erinevaid enesearengu- ja täiendkoolitusi.

Omab pikaajalist töökogemust riigiettevõtetes (Keskkonnaministeerium ja selle haldusala), kus on töötanud muuhulgas ka pearaamatupidajana, süvitsi tegelenud kliendihalduse koordineerimise ja juhtimisega, kliendi rahulolu- ja soovitusindeksi süvaanalüüsiga, e-teenuste ülesehitamise ja juhtimisega, osalenud erinevate rahvusvaheliste projektide töös, on tegev olnud seaduseelnõude töörühmades, keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamises ja riigiettevõtte dokumendihaldussüsteemide uuendamises ja uute kasutuselevõtus. Viinud läbi selles haldusalas erinevaid sisekoolitusi, olnud mentor alustavatele töötajatele.

Omab ka startup’i kogemust olles töötanud idufirmas, mis tegeles õigusabiteenuste osutamisega ja erinevate õigusabirobotite ehitamisega, muuhulgas juhtinud ja koordineerinud ettevõtte klienditoe tegevusi. Kuna Ave on osalenud nii riigiettevõtte kui ka eraettevõtluses idufirma töös, oskab näha laiemat pilti ja on saanud laialdased kogemused mõlema valdkonna poolt. Idee Turg koolituskeskuses töötades on Ave juhendanud ja tagasisidestanud ka hulgaliselt äriplaane. Ave täiendab aktiivselt enda teadmisi ja oskusi läbi regulaarse erialakirjanduse lugemise, mis on seotud ettevõtluse, juhtimise, coachingu ja  andragoogikaga. Tutvu koolitaja CV-ga siin.

Rainer Lanemann

Rainer Lanemann on aktiivne ja pidevalt ennast arendav ettevõtja (Digiloom.ee), kes on lõpetanud Tartu Kutsehariduskeskuses IT-süsteemide spetsialisti eriala aastal 2017 ning omandanud 4. taseme kutsetunnistuse. Rainer töötab alates aastast 2019 Friedebert Tuglase nimelises Ahja Koolis IT-juhi, robootika ja informaatika õpetajana. Samuti on ta alates aastast 2022 kuni aasta 2023 suve lõpuni Luunja Keskkoolis projekti “Nutikas Digipööre” koordinaator, mis on kolme kooli ühisprojekt ning Rainer tegeleb Ahja Koolis nutiõpilaste tegevuste juhtimise ja projekti üldeesmärkide toetamisega. Lisaks on Rainer töötanud informaatika õpetajana Mooste Mõisakoolis, veebiarendaja ja disainerina Semiway OÜ-s. Rainer on Idee Turg OÜ kodulehekülje ja e-poe koolitaja aastast 2020 ning ühtlasi vastutab koolitusasutuse kodulehekülje haldamise ning jooksvate IT-probleemide lahendamise eest.

Olemuselt meeldib talle õpetamine, juhendamine ja väärtusliku informatsiooni edasi andmine. Just see on toonud teda ka Idee Turg koolitajaks, kus ta tutvustab ja aitab huvilistel avastada veebimaailma tausta. Brändi Digiloom.ee alt tegeleb peamiselt veebidisainiga, veebiarendusega ja SEO-ga. Loob internetis igapäevaselt väärtust nii alustavatele kui ka käimalükatud ettevõtetele. Tutvu koolitaja CV-ga siin.

Rainer Lanemann
Andres Vaher

Andres Vaher

Andres Vaher töötab Tartu Ülikooli majandusteaduskonna turundus- ja kommunikatsioonispetsialistina ja Mööbliproff OÜ-s turundusjuhina ning on lisaks mentor alustavatele ettevõtetele. Andres on lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli kaubandusökonoomika erialal (2014, rakenduskõrgharidus). Huvi turunduse vastu viis ta õppima Tartu Ülikooli majandusteaduste magistrantuuri, kus spetsialiseerus turundusele ja juhtimisele (õppeained läbitud; magistritöö kirjutamine käsil). Ühtlasi tegeleb ta ettevõtlusega, juhtides turundusagentuuri Targalt, pakkudes ettevõtetele igapäevasel turundusalaseid teenuseid. Oma kogemused on Andres omandanud töötades era- ja avaliku sektori ettevõtetes, kus tegeles ka turundusega rahvusvahelisel tasandil. Andres on Idee Turg OÜ turunduse koolitaja aastast 2019. Andres on turundaja, kelle jaoks käivad töö ja hobi üheskoos. Tutvu koolitaja CV-ga siin.

Astra Pintson-Käo

Astra Pintson-Käo on sotsiaalteaduste magister cum laude (kommunikatsioonijuhtimine), sotsiaalteaduste BA (ajakirjandus ja suhtekorraldus) ja haridusteaduste BA cum laude (kutseõpetaja). Astrale on väljastatud täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus (tase 6).

Töötanud erinevates haridusasutustes, rahvusvahelistes kontsernides, avalikus sektoris. Õpetab organisatsioonikäitumist, turunduskommunikatsiooni, teeninduse ja müügisuhtlemist, sündmuskorraldust ning karjääriplaneerimist VOCO-s. Viinud läbi kommunikatsiooni- ja turunduskoolitusi, suhtlemiskoolitusi, sündmus- ja koosolekukorralduse koolitusi. Juhendanud Eesti Töötukassa tööharjutusgruppe (enesearengu- ja motivatsioonikoolitus) ning tööklubisid.

Astra Pintson-Käo
Hele-Liis Tamm

Hele-Liis Tamm

Hele-Liis Tamm on teinud Idee Turg e-õppe turundusalaste koolituste jaoks õppevideod. Tema suurimaks kireks on sotsiaalmeedia sisuloome, filmimine ja monteerimine, tasuliste reklaamide ja turundusplaanide koostamine. Oma kogemused on ta omandanud töötades erinevates kodumaistes ettevõtetes ning on sellega seoses pannud  aluse nii mõnegi ettevõtte turundusstrateegiale. Samuti on ta aktiivselt tegutsev ka oma ettevõttes, kus täidab kõikvõimalikke rolle. Alustades toodete valmistamisest ja kliendisuhtlusest kuni tellimuste pakendamise ja transportimiseni. Viimased viis aastat on ta aktiivselt üles ehitanud oma brändi nii Instagramis, Facebookis, Youtubes kui ka Tiktokis.

Olles terve elu tegelenud muusikaga, otsustas ta oma teadmisi kinnitada ja uuendada Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, õppides seal helitehnoloogia erialal.

Võta ühendust