Koolitajad

Liina Laanemets

Liina Laanemets

Liina Laanemets on Idee Turg tegevjuht ja koolitaja, kes omandanud rakenduskõrghariduse cum laude majandusarvestuse erialal ning kaitsenud lõputöö finantsanalüüsi valdkonnas teemal “AS Eesti Post finantsnäitajate võrdlev analüüs”. Samuti täiendanud end Portugalis, õppides juhtimis- ja kuluarvestust. Lõpetanud Eesti Maaülikoolis finantsjuhtimise magistrantuuri, läbinud Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis kutseõpetaja bakalaureuse õppe ning hetkel omandab teist magistrikraadi Eesti Maaülikoolis ettevõtluse ning ökonoomika erialal. Liina on läbinud koolitaja koolituse mahus 160 akadeemilist tundi.

Varasemalt on ta töötanud spetsialistina e-arvete valdkonnas, koolitus- ja müügijuhina, raamatupidajana, majandustoimetuse ajakirjanikuna erinevates meediaväljaannetes ning keskkoolides ettevõtluse, majanduse ja raamatupidamise õpetajana. Samuti on ta ülikoolide juures külalislektoriks. Liina on juhendanud üle 2000 äriplaani ning hetkel on lisaks tegevjuhi ja koolitaja rollile ka alustavate ettevõtjate mentor.

Marika Kaselo

Marika Kaselo on hariduselt raamatupidaja ja kutsepedagoog. Lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse eriala ja Tallinna Ülikooli haridusteaduste kutsepedagoogika magistriõppe, mis  annab Eesti  ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku kutseõpetaja 7. taseme. Läbinud täiskasvanute koolitaja ja juhendaja täiendõppe.

Marika Kaselo aktiivne koolitajatöö erinevatel ettevõtluse ja turundusega seotud ainete õpetamisel algas 1995. aastal ja ta on olnud lektor mitmetes täiskasvanute koolitamisega ja täiendõppega seotud õppeasutustes, sh lektor Tallinna Majanduskoolis ja õppejõud Sisekaitseakadeemias. Õppejõuna töötades majandusainete õpetamisele lisaks koordineeris õppijate ettevõtluspraktikat, osales hariduslikes projektides ning arendus- ja teadustöös.

Majandusarvestusega seotud ainete õpetamisel on abiks raamatupidamisalased töökogemused nii avalikus kui erasektoris. Täiendanud praktilisi teadmisi-oskusi dokumendihalduse ja personalitöö valdkonnas töötamisega.

Marika Kaselo
Ave Saarist

Ave Saarist

Ave Saarist on Idee Turg koolitusjuht ja koolitaja. Ave Saarist on hariduselt pedagoog. Lisaks läbinud sisekoolitaja õppe edasijõudnutele (Tallinna Ülikool), projektipõhised juhtimis- ja koordineerimisalased koolitused (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), dokumendihalduse standardite koolituse (Tallinna Tehnikaülikool), keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamise koolitused (Integre OÜ), meeskonnatöö erinevad koolitused (Kangur Koolitus OÜ, Belbin Eesti) ning palju muid erinevaid enesearengu- ja täiendkoolitusi.

Omab pikaajalist töökogemust riigiettevõtetes (Keskkonnaministeerium ja selle haldusala), kus on töötanud muuhulgas ka pearaamatupidajana, süvitsi tegelenud kliendihalduse koordineerimise ja juhtimisega, kliendi rahulolu- ja soovitusindeksi süvaanalüüsiga, e-teenuste ülesehitamise ja juhtimisega, osalenud erinevate rahvusvaheliste projektide töös, on tegev olnud seaduseelnõude töörühmades, keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamises ja riigiettevõtte dokumendihaldussüsteemide uuendamises ja uute kasutuselevõtus. Viinud läbi selles haldusalas erinevaid sisekoolitusi, olnud mentor alustavatele töötajatele.

Omab ka startup’i kogemust olles töötanud idufirmas, mis tegeles õigusabiteenuste osutamisega ja erinevate õigusabirobotite ehitamisega, muuhulgas juhtinud ja koordineerinud ettevõtte klienditoe tegevusi. Kuna Ave on osalenud nii riigiettevõtte kui ka eraettevõtluses idufirma töös, oskab näha laiemat pilti ja on saanud laialdased kogemused mõlema valdkonna poolt. Idee Turg koolituskeskuses töötades on Ave juhendanud ja tagasisidestanud ka hulgaliselt äriplaane.

Hele-Liis Tamm

Hele-Liis Tamm on Idee Turg OÜ turundusspetsialist-koolitaja, kelle suurimaks kireks on sotsiaalmeedia sisuloome, filmimine ja monteerimine, tasuliste reklaamide ja turundusplaanide koostamine. Oma kogemused on ta omandanud töötades erinevates kodumaistes ettevõtetes ning on sellega seoses pannud  aluse nii mõnegi ettevõtte turundusstrateegiale. Samuti on ta aktiivselt tegutsev ka oma ettevõttes, kus täidab kõikvõimalikke rolle. Alustades toodete valmistamisest ja kliendisuhtlusest kuni tellimuste pakendamise ja transportimiseni. Viimased viis aastat on ta aktiivselt üles ehitanud oma brändi nii Instagramis, Facebookis, Youtubes kui ka Tiktokis.

Olles terve elu tegelenud muusikaga, otsustas ta oma teadmisi kinnitada ja uuendada Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, õppides seal helitehnoloogia erialal.

Hele-Liis Tamm
Kerttu Kose

Kerttu Kose

Kerttu Kose on Idee Turg OÜ koolitusspetsialist-koolitaja, kes on omandanud Eesti Maaülikoolis maamajandusliku ettevõtluse- ja finantsjuhtimise bakalaureuse kraadi ning hetkel jätkab õpinguid ökonoomika ja ettevõtluse erialal magistriastmel.

Kerttu on aktiivne ning noor ettevõtja, kes ei näe kuskil takistusi, vaid hoopis uusi võimalusi. Tänu tema suurimale kirele, hobustele ja ratsutamisele, sündis ka tema ettevõte, kus täidab ta kõikvõimalikke erinevaid rolle, alustades e-poe haldusest ja turundamisest, lõpetades raamatupidamise ja kliendisuhtlusega.

Evi Kikas

Evi Kikas on hariduselt raamatupidaja ja kutsepedagoog, lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli  majandusarvestuse erialal ja läbinud Tallinna Ülikoolis kutsepedagoogika koolituse. Täiendanud end Tartu Ülikooli kursustel e-kursusete koolitajana.

Avaldanud raamatupidamise eriala artikleid ajakirjades Raamatupidamisuudised, Eesti  Majanduse Teataja ja RP Praktik. Raamatu “Raamatupidaja assistent I tase” autor. Raamatute “Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine. Kommenteeritud juhend”  ja “Majandusaasta aruande koostamine: Eesti heast raamatupidamistavast lähtuv näidisaruanne”  kaasautor.

Töötanud raamatupidajast pearaamatupidajani, tarkvara ettevõttes osakonnajuhatajana, tarkvara juurutanud ja koolitanud mitmetes ettevõtetes. On olnud Tallinna Majanduskoolis majandusarvestuse õpetaja ning tegutsenud täiskasvanute koolitajana üle 30 aasta, sh kõige pikemat aega Merit Aktiva ja Palk programmide koolitajana.

Evi Kikas
Astra Pintson-Käo

Astra Pintson-Käo

Astra Pintson-Käo on sotsiaalteaduste magister cum laude (kommunikatsioonijuhtimine), sotsiaalteaduste BA (ajakirjandus ja suhtekorraldus) ja haridusteaduste BA cum laude (kutseõpetaja). Astrale on väljastatud täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus (tase 6).

Töötanud erinevates haridusasutustes, rahvusvahelistes kontsernides, avalikus sektoris. Õpetanud organisatsioonikäitumist, turunduskommunikatsiooni, teeninduse ja müügisuhtlemist, sündmuskorraldust ning karjääriplaneerimist Tartu KHK-s. Viinud läbi kommunikatsiooni- ja turunduskoolitusi, suhtlemiskoolitusi, sündmus- ja koosolekukorralduse koolitusi. Juhendanud Töötukassa tööharjutusgruppe (enesearengu- ja motivatsioonikoolitus) ning tööklubisid.

Andres Vaher

Andres Vaher töötab Tartu Ülikooli majandusteaduskonna turundus- ja kommunikatsioonispetsialistina ja on lisaks mentor alustavatele ettevõtetele. Oma kogemused on ta omandanud töötades era- ja avaliku sektori ettevõtetes, kus tegeles ka turundusega rahvusvahelisel tasandil. Huvi turunduse vastu viis ta õppima Tartu Ülikooli majandusteadust, kus spetsialiseerus turundusele ja juhtimisele.

Andres Vaher
Kadri Kellamäe

Kadri Kellamäe

Kadri Kellamäe on lõpetanud 2016. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ning omandanud arstikraadi. Pärast arstiteaduse põhiõpet on ta läbinud nelja aasta jooksul töötervishoiu eriarsti kutse ning töötab hetkel nii Kaitseväes kui ka Sotsiaalkindlustusametis.

Kadri on end täiendanud töötervishoiu erialal Soomes, lisaks residentuuri raames töötanud Tööinspektsioonis, Töötukassas ja Eesti Maaülikoolis, kus on olnud tihedalt seotud ergonoomika, töökeskkonna riskide ja kutsehaigustega.  Samuti on ta koostanud mitmeid riskianalüüse, kirjutanud töötervishoiualaseid artikleid ja uurinud lähemalt öötöö ja vahetustega töö tervisemõjude kohta. Kadri kuulub Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi ja Eesti Nooremarstide Ühendusse.

Rainer Lanemann

Rainer Lanemann on aktiivne ja pidevalt ennast arendav ettevõtja, kes on lõpetanud IT-spetsialisti eriala. Olemuselt meeldib talle õpetamine, juhendamine ja väärtusliku informatsiooni edasi andmine. Just see on toonud teda ka Idee Turg koolitajaks, kus tutvustab ja aitab huvilistel avastada veebimaailma tausta. Ettevõtte alt tegeleb peamiselt veebidisainiga, veebiarendusega ja SEO-ga. Loob internetis igapäevaselt väärtust nii alustavatele kui ka käimalükatud ettevõtetele.

Sellegipoolest ei piirdu tema tegevused ainult ettevõtlusega. Rainer töötab kahes Põlva maakonna koolis pedagoogina, õpetades informaatikat. Lisaks juhendab ka robootika huviringe algkoolile ning töötab üldhariduskoolis IT-juhina. Rainer vastutab koolitusasutuse Idee Turg kodulehekülje haldamise ning jooksvate IT-probleemide lahendamise eest.

Rainer Lanemann
Kati Kottisse

Kati Kottisse

Kati Kottisse on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli, õpetanud vene, inglise ja eesti keelt erinevates koolitusasutustes, 11 aastat Tartu Kutsehariduskeskuses ja 4 aastat Kaitseväe Akadeemias.

Hariduskäik:

  • 1994 – Tallinna Pedagoogikaülikool; filoloogia teaduskond: inglise keel ja kirjandus; inglise keele ja kirjanduse õpetaja
  • 1993 – Tallinna Pedagoogikaülikool; filoloogia teaduskond: vene keel ja kirjandus; vene keele ja kirjanduse õpetaja, lisaeriala: eesti keel ja kirjandus
  • 2011 – Oxford, Advanced CLIL (lõimitud aine- ja keeleõpe) (täiendõpe)
  • 2019 – Tartu Ülikool, Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis (täiendõpe)
  • 2019 – Tartu Ülikool, Aktiivõppe meetodid keeleõppes (täiendõpe)

Õppijate ja kolleegide hinnangul on Kati alati leidlik ja loova suhtumisega, õpetab tõeliselt vajalikke asju kütkestaval moel ja eesmärgistatult, eristab olulist ebaolulisest, oskab oma teadmisi väga hästi edasi anda ning loob meeldiva ja motiveeriva õpikeskkonna. Erinevate erialade erialakeelt on Kati õpetanud tänaseks 15 aastat ja teab täpselt hea erialakeele nõkse ja apse. „Inglise keel on põnev ja lihtne! Võõrkeele oskus on rikkus, mis ei kaota kunagi ajas oma väärtust ning avab elus palju põnevaid uksi“, ütleb ta.

Madli Vaher

Madli Vaher on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna turundusspetsialist. Oma töös puutub ta palju kokku organisatsiooni brändi loomise ja arendamisega, kus tuleb pidevalt leida uusi viise, kuidas kommunikatsiooni abil suurema auditooriumini jõuda. Oma magistrikraadi on ta kaitsnud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas juhtimise ja turunduse eriala. Tema magistritöö oli esimene neuroturunduslik lõputöö.

Madli Vaher
Lea Tõruvere

Lea Tõruvere

Lea Tõruvere on Idee Turg OÜ juhatuse liige. Ta on lõpetanud müügikorralduse eriala ning omandanud rakenduskõrghariduse kaubandusökonoomikas. Lea on töötanud aastast 2007 kaubandussektoris, liikudes järest edasi – saalitöötaja, letitöötaja, kassapidaja, kaubakategooria juht, müügiesindaja, vanem väljapanekute spetsialist ja koolitusjuht. Lea on kaubanduse valdkonna koolitaja.

Võta ühendust